Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters
TehoFest2015 – Konkurs

TehoFest2015 – Konkurs

REGULAMIN KONKURSU „TEHOFEST 2015”

 §1

Organizator

Organizatorem konkursu jest Bydgoskie Centrum
Informacji z siedzibą w Bydgoszczy przy
ul. Batorego 2.

 §2

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:

1. Zaproszenie i zachęcenie mieszkańców miasta oraz
turystów do zwiedzania oraz poznania obiektów znajdujących się na Szlaku, Wody,
Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy (zwany dalej Szlakiem).

2. Zachęcenie do poznania i poszerzanie wiedzy
Bydgoszczan na temat przemysłowej historii miasta.

3. Promocja Szlaku w Bydgoszczy.

§3

Terminy

1.     
12.09.2015 r. – zbieranie
pieczątek w obiektach

2.     
21.09.2015 r. –
rozstrzygnięcie konkursu, powiadomienie zwycięzców, podsumowanie

§4

Zasady Konkursu

1. Strona główna Konkursu: www.ludzieitechnika.pl

2. W konkursie może wziąć udział każdy.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

4. Zgłoszenie do Konkursu przebiega w następującej
kolejności:

a. należy zebrać co najmniej 10 różnych pieczątek na kuponie konkursowym:
-obiekty znajdujące się na Szlaku:
Exploseum, Wyspa Młyńska, Kanał Bydgoski, Spichrze nad Brdą, Muzeum Fotografii,
Introligatornia (WiMBP), Dawna Gazownia Miejska (PS GAZ), Muzeum Kanału
Bydgoskiego, Muzeum Farmacji „Apteki pod Łabędziem”, Muzeum Mydła i Historii
Brudu, Wieża Ciśnień-Muzeum Wodociągów (MWiK), Hala Pomp-Muzeum Wodociągów
(MWiK), Fabryka Obrabiarek do Drewna, Barka Lemara, Warzelnia Piwa
-uwaga!!! Nie można uzyskać pieczątki z
Hali Pomp -Muzeum Wodociągów (MWiK) z powodu niedostępności obiektu dn.
12.09.2015 r.

-w przypadku obiektu Wyspa Młyńska można
uzyskać pieczątkę w następujących lokalizacjach należących do Muzeum Okręgowego
im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy: Zbiory Archeologiczne, Europejskie Centrum
Pieniądza, Galeria Sztuki Nowoczesnej, Dom Leona Wyczółkowskiego
-można pobrać kupon konkursowy ze strony www.ludzieitechnika.pl, bądź innych źródeł albo odebrać w jednym z obiektów
biorących udział w Konkursie
-z jednego obiektu można uzyskać tylko
jedną pieczątkę na kuponie konkursowym

-po pieczątkę należy zgłosić się osobiście-nie można zebrać dodatkowych
pieczątek na innych kuponach
-liczony będzie tylko specjalny stempel oznaczony TeH2O
-jedna osoba może złożyć jeden kupon konkursowy

b. wypełniony kupon konkursowy należy zostawić w
obiekcie znajdującym się na Szlaku (osoba przyjmująca kupon konkursowy powinna
wpisać godzinę oddania kuponu w odpowiednią rubrykę na kuponie)

5. Obiekty biorące udział w konkursie, z których można
uzyskać specjalny stempel:

-Exploseum,

-Wyspa Młyńska,

-Kanał Bydgoski,

-Spichrze nad Brdą,

-Muzeum Fotografii,

-Introligatornia (WiMBP),

-Dawna Gazownia Miejska (PS GAZ),

-Muzeum Kanału Bydgoskiego,

-Muzeum Farmacji „Apteki pod Łabędziem”,

-Muzeum Mydła i Historii Brudu,

-Wieża Ciśnień-Muzeum Wodociągów (MWiK),

-Fabryka Obrabiarek do Drewna,

-Barka Lemara,

-Warzelnia Piwa

§5

Przebieg Konkursu

1.     
Trzy nagrody
główne otrzyma co pięćdziesiąta osoba, która odda kupon (określone na podstawie
wpisanej godziny oddania kuponu).

2.     
Nagrody
pocieszenia otrzyma co dziesiąta osoba, która odda kupon (określone na
podstawie wpisanej godziny oddania kuponu).

3.     
Zwycięzcy zostaną
powiadomieni drogą mailową bądź telefoniczną bądź mailową do dnia 21.09.2015 r.

§6

Nagrody

1.     
Przewidziane są trzy
nagrody główne dla zwycięzców określonych w §5 pkt. 1.:
oraz nagrody rzeczowe w postaci gadżetów, pamiątek, biletów wstępu dla
zwycięzców określonych w §5 pkt. 2.

2.     
Sponsorami nagród
jest Bydgoskie Centrum Informacji oraz obiekty biorące udział w Konkursie.


§7

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane
w celach przeprowadzenia Konkursu i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia
nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorami danych
osobowych są Organizatorzy.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia
udział w Konkursie.

§8
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie
internetowej Konkursu www.ludzieitechnika.pl oraz u Organizatora.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Bydgoskiego Centrum Informacji
oraz ich rodziny pierwszego stopnia.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają
jedynie postanowienia Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie
mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagród Konkursowych.

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK