Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters

Zrealizowane

Tytuł projektu:Zielona apteka
Okres realizacji:07.2022 - 06.2023
Budżet:10.000 zł
Opis:Realizacja cyklicznych działań z zakresu edukacji proekologicznej i kulturalnej ( warsztaty-spotkania) na terenie Apteki pod Łabędziem
Wniosek dotyczy programu "Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO" - Fundacja Santander Edycja 1/2022
Tytuł projektu:Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy BEZ BARIER
Okres realizacji:do 15 czerwca 2023 r.
Budżet:145 726,00 zł
Opis:Celem projektu jest poprawa dostępności oferty kulturalnej Muzeum poprzez wdrożenie kompleksowych, a co istotne – ogólnodostępnych, rozwiązań, mających na szczególnym względzie osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami. Założenie zrealizowane zostanie zarówno poprzez zakup wyposażenia, jak i działania "miękkie", polegające na podniesieniu wiedzy i umiejętności, w zakresie obsługi OZSP, całego zespołu instytucji. Dążąc do realizacji celu, Muzeum wprowadzi szereg korzystnych rozwiązań formalno-organizacyjnych, technicznych oraz nawiąże stałą współpracę ze środowiskiem wspierającym osoby ze szczególnymi potrzebami oraz bezpośrednio z OZSP.
Grant w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Tytuł projektu:Zakup starodruków medycznych i farmaceutycznych z kolekcji Teresy Wodyńskiej
Okres realizacji:03.2022 – 08.2022
Budżet:38 964,00 PLN
w tym:31 171,20 PLN z dotacji MKiDN
Opis:Zadanie polega na zakupie do zbiorów muzealnych 13 starodruków pochodzących z dawnego prywatnego Muzeum Farmacji w Bydgoszczy, tworzonego przez mgr. farm. Bartłomieja Wodyńskiego. Księgi te zostały wydane w XVII i XVIII wieku i dotyczą bezpośrednio lub pośrednio medycyny i farmacji, stanowiąc cenne źródło wiedzy na temat historii tych dyscyplin.
Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów – Rozbudowa zbiorów muzealnych
Tytuł projektu:"Stojąca na głowie" z cyklu "Laleczki" Sylwestra Ambroziaka w przestrzeni publicznej Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy
Okres realizacji:12.2021 – -06.2022
Budżet:102 000 PLN
w tym:91 800 PLN z dotacji MKiDN
Opis:W ramach zadania zakupiono rzeźbę Sylwestra Ambroziaka wykonaną z piaskowca, o wymiarach 210 x 85 x 70 cm, przedstawiającą postawioną na głowie, humanoidalną figurę, o bardzo charakterystycznej dla artysty budowie i proporcjach ciała. Rzeźba powstała podczas sympozjum rzeźbiarskiego „Kamienny krąg” w Nietulisku w 2007 r., a następnie została dopracowywana w CRP w Orońsku. Pojawienie się dzieła w przestrzeni publicznej muzeum będzie okazją do realizacji różnorodnych działań z zakresu edukacji kulturalnej, podczas których uczestnicy poznają m. in. tajniki warsztatu artysty rzeźbiarza oraz historię rzeźby polskiej i światowej, a także dowiedzą się o jej użytkowych aspektach w kontekście designu czy wykorzystania rzeźby jako elementu architektonicznego. Przygotowana zostanie również karta edukacyjna, która będzie mogła być wykorzystywana przez pedagogów, nauczycieli, czy animatorów kultury do uzupełnienia i poszerzenia wiedzy uczniów podczas zajęć szkolnych.
Dofinansowano ze środków finansowych pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022
Tytuł projektu:Co można robić w Muzeum? Edukacja na rzecz partycypacyjnego modelu udziału w kulturze.
Okres realizacji:06.2020 – 12.2020
Budżet:38 295,67 PLN
w tym:36 914,09 PLN z dotacji MKiDN
Opis:Celem zadania jest podnoszenie kompetencji społecznych i kulturalnych bydgoszczan, a w szczególności mieszkańców zdegradowanych obszarów miasta. Poprzez nasze działania chcemy zwrócić uwagę na rolę, jaką kultura odgrywa w życiu codziennym człowieka oraz zachęcić do trwałego i aktywnego w niej uczestnictwa. W odnajdywaniu własnej i wspólnotowej tożsamości pomogą nam dzieła sztuki z Galerii Sztuki Nowoczesnej Muzeum. Program skierowany jest zarówno do osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych i obejmuje trzy segmenty: „Ja i moje miejsce”, „Ja i sztuka” oraz „My i nasze Muzeum”. Każdy z nich składa się z kilku, kilkunastu spotkań warsztatowych oraz dużego otwartego wydarzenia podsumowującego. W ich trakcie będziemy dążyć do pogłębienia wiedzy uczestników na temat możliwości odbioru i interpretacji dzieł sztuki oraz rozbudzenia w nich postawy twórczej, która może stanowić środek do wzmocnienia poczucia sprawczości, samoświadomości, a także tolerancji wobec sąsiadów i innych poglądów.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Tytuł projektu:Rozszerzenie kolekcji zabytków aptekarskich Działu Historii Medycyny i Farmacji Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.
Okres realizacji:11.2020 – 12.2020
Budżet:26 663,00 PLN
w tym:21 330,24 PLN z dotacji NIMOZ
Opis:Realizacja projektu pozwoliła na wykup kolejnej część depozytu Apteki pod Łabędziem, zawierającego zabytkowe naczynia i sprzęty apteczne. Pozyskano 197 obiektów, w tym m.in. buteleczki apteczne pochodzące z bydgoskich aptek z I poł. XX w., a także zestawy naczyń i puszek aptecznych wykorzystywane w aptekach w XIX i XX w. Wśród najciekawszych eksponatów możemy wymienić alembik z XIX w., opakowanie z fiolkami morfiny, moździerz żeliwny z XIX w., zestaw drewnianych puszek aptecznych z pocz. XX w., zestaw karafek aptecznych z XIX w. oraz makietę Szpitala Miejskiego im. Jurasza z 1989 r.Program skierowany jest zarówno do osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych i obejmuje trzy segmenty: „Ja i moje miejsce”, „Ja i sztuka” oraz „My i nasze Muzeum”. Każdy z nich składa się z kilku, kilkunastu spotkań warsztatowych oraz dużego otwartego wydarzenia podsumowującego. W ich trakcie będziemy dążyć do pogłębienia wiedzy uczestników na temat możliwości odbioru i interpretacji dzieł sztuki oraz rozbudzenia w nich postawy twórczej, która może stanowić środek do wzmocnienia poczucia sprawczości, samoświadomości, a także tolerancji wobec sąsiadów i innych poglądów.
Zakup dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
Tytuł projektu:Zakup obrazu Leona Wyczółkowskiego „Las”.
Okres realizacji:08.2019 – 12.2019
Budżet:164 445,83 PLN
w tym:121 000,00 PLN z dotacji MKiDN
Opis:Zadanie polega na zakupie obrazu Leona Wyczółkowskiego „Las” z ok. 1905 r. z kolekcji prywatnej do zbiorów w bydgoskim Muzeum Okręgowym im. L. Wyczółkowskiego. Obiekt nie był dotąd ujawniany i eksponowany publicznie. Możliwość zakupu stwarza więc okazję do uzupełnienia kolekcji artysty o unikatowe dzieło stanowiące projekt dekoracji (do tej pory w zbiorach bydgoskich nie było takiej pracy artysty) oraz reprezentujące wczesną twórczość z okresu krakowskiego (pejzaże tatrzańskie). Możliwość zakupu pozwoli uzupełnić liczącą obecnie 731 obiektów kolekcję o ważny aspekt twórczości Wyczółkowskiego. Obraz „Las” jest dziełem klasy muzealnej: sygnowany i opisany, wykonany pastelami i temperą na papierze naklejonym na grubą tekturę. Po zakupie zostanie umieszczony na wystawie stałej w dziale Dom Leona Wyczółkowskiego oraz będzie stanowił punkt wyjścia do przygotowania nowych działań edukacyjnych.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków dotacji celowej z budżetu miasta udzielonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Tytuł projektu:Zakup kolekcji sprzętów aptecznych do Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem”.
Okres realizacji:08.2019 – 12.2019
Budżet:55 693,41 PLN
w tym:36 250,00 PLN z dotacji MKiDN
Opis:Zadanie polega na zakupie kolekcji 143 skatalogowanych obiektów aptecznych (m.in. naczyń, przyrządów, sprzętu, opakowań po lekach, materiałów ikonograficznych tj. fotografie, pocztówki, dokumentacja) pochodzących z byłego prywatnego Muzeum Farmacji, znajdującego się w nieczynnej już aptece „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 5, obecnie w strukturach Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego. Proponowane do zakupu obiekty stanowią dokumentację dziejów farmacji bydgoskiej i regionalnej. Jest to oryginalny i unikatowy zbiór, znajdujący się w depozycie Muzeum. Zbiór ten zostanie częściowo wykorzystany do rozbudowy wystawy stałej oraz do organizacji planowanych w kolejnych latach wystaw czasowych. Ponadto, poszczególne zespoły obiektów będą stanowić punkt wyjścia do stworzenia nowej oferty edukacyjnej oraz działań popularyzatorskich.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Tytuł projektu:Straty wojenne Muzeum Miejskiego w Bydgoszczy - internetowa baza danych.
Okres realizacji:05.2018 – 10.2018
Budżet:21 000,00 PLN
w tym:15 000,00 PLN z dotacji MKiDN
Opis:Zadanie polega na opracowaniu i digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego. W efekcie powstanie internetowa, ogólnodostępna baza prezentująca zabytki utracone przez bydgoskie „Muzeum Miejskie” w wyniku II wojny światowej. Portal stanie się narzędziem nie tylko dla muzealników, ale i miłośników historii i sztuki, służąc do monitorowania i weryfikowania oferty publikowanej online przez podmioty zajmujące się handlem sztuką. Udostępnienie w Internecie zachowanych archiwaliów, jak i materiału ilustracyjnego umożliwi identyfikację dzieł. Informacje zawarte w bydgoskiej bazie będą mogły zasilić także inne, tworzone lub istniejące centralne bazy danych, zawierające informacje o najcenniejszych dobrach kultury związanych z Polską.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Tytuł projektu:Rozbudowa kolekcji polskich motorowerów produkowanych w Bydgoskich Zakładach Rowerowych „Romet” – zakup kolekcji
Okres realizacji:05.2018 – 11.2018
Budżet:29 800,00 PLN
w tym:17 200,00 PLN z dotacji MKiDN
Opis:Zadanie polegało na zakupie motorowerów produkowanych w latach 1961-1994 w Bydgoskich Zakładach Rowerowych Romet. Muzeum zakupiło najbardziej kluczowe modele motorowerów produkowanych przez zakłady Romet: Komar typ MR230, MR231, MR 2338 i MR2352, Pegaz, Kadet, „motorynka” Pony M1 i M2, oraz Chart. Są to najbardziej istotne modele w ujęciu polskiej produkcji motorowerów na przestrzeni całej historii marki Romet. Zakup tych egzemplarzy pozwoliło Muzeum na wzbogacenie kolekcji rowerów i motorowerów produkowanych w nieistniejących już bydgoskich zakładach.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Tytuł projektu:Zakup obrazu Maksymiliana Antoniego Piotrowskiego „Kochankowie z Sorrento”
Okres realizacji:01.2018 – 12.2018
Budżet:42 282,16 PLN
w tym:26 400,00 PLN z dotacji MKiDN
Opis:Zadanie polegało na zakupie obrazu olejnego na płótnie autorstwa Maksymiliana Antoniego Piotrowskiego „Kochankowie z Sorrento” z ok. 1840 r. do kolekcji jego dzieł w bydgoskim muzeum. Oferta zakupu obrazu stanowiła wyjątkową okazję nabycia unikatowej pracy. Obraz jest niezwykle ważny dla zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego urodzonego w Bydgoszczy malarza i poszerzenia wiedzy o twórczości artysty. Obraz jest dziełem klasy muzealnej i uzupełnił kolekcję dzieł twórcy o temat z wczesnego okresu aktywności malarza, który jest niezmiernie istotnym przyczynkiem do poznawania drogi artystycznej malarza.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Tytuł projektu:Digitalizacja i udostępnienie obiektów dziedzictwa regionalnego w ramach projektu „Kultura w zasięgu” 2.0
Okres realizacji:09.2017 – 09.2021
Budżet:737 264,00 PLN
w tym:613 329,40 PLN ze środków RPO WK-P
Opis:Projekt partnerski „Kultura w zasięgu 2.0”, którego liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Realizacja projektu w ramach osi priorytetowej 2 „Cyfrowy Region” Działania 2.2. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, Schemat: digitalizacja zasobów regionalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach którego zostanie zdigitalizowanych 3000 obiektów ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Głównym celem projektu jest digitalizacja i udostępnienie obiektów dziedzictwa regionalnego, które przyczyni się do integracji środowiska kulturalnego w regionie oraz wpłynie na aktywizację szerokiej grupy społeczeństwa, w tym osób niepełnosprawnych do aktywnego udziału w życiu kulturalnym regionu.
(belka RPO WK-P)
Tytuł projektu:Zakup obrazu Leona Wyczółkowskiego „Lirnik”
Okres realizacji:03.2017 – 12.2017
Budżet:135 226,68 PLN
w tym:59 985,00 PLN z dotacji MKiDN
Opis:Zadanie polega na zakupie obrazu Leona Wyczółkowskiego „Lirnik” z ok. 1901 r. do kolekcji dzieł Leona Wyczółkowskiego w bydgoskim muzeum. Planowana do zakupu praca jest niezwykle ważna dla pełnego obrazu twórczości Leona Wyczółkowskiego i zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego bydgoskiej kolekcji prac artysty, która liczy 726 dzieł. Uzupełni kolekcję dzieł Patrona o unikatowy temat z wczesnego okresu twórczości malarza, który nie jest reprezentowany żadnym wizerunkiem w bydgoskim muzeum. Obraz „Lirnik” jest dziełem klasy muzealnej i dotyczy bardzo ważnego dla twórczości Wyczółkowskiego okresu ukraińskiego, który jest słabo reprezentowany w zbiorach Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. „Lirnik” to obraz, sygnowany, wykonany pastelami, na papierze naklejonym na grubą tekturę, o wymiarach 45,2 x 68 cm.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Tytuł projektu:Zakup obrazu Leona Wyczółkowskiego „Baca”
Okres realizacji:04.2017 – 12.2017
Budżet:34 544,68 PLN
w tym:24 595,81 PLN z dotacji MKiDN
Opis:Zadanie polega na zakupie obrazu Leona Wyczółkowskiego „Baca” z 1902 r. do kolekcji dzieł Leona Wyczółkowskiego w bydgoskim muzeum. Obraz znajduje się w depozycie Muzeum i zostanie zakupiony od osoby prywatnej. Planowana do zakupu praca jest niezwykle ważna dla pełnego obrazu twórczości Leona Wyczółkowskiego i zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego bydgoskiej kolekcji prac artysty, która liczy 725 dzieł. Obraz „Baca”, dotyczy bardzo ważnego dla twórczości Wyczółkowskiego okresu tatrzańskiego, który jest słabo reprezentowany w zbiorach Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. „Baca” to obraz wykonany kredką, pastelami i ołówkiem na tekturze, o wymiarach 73.7 x 58 cm.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Tytuł projektu:Straty wojenne Muzeum Miejskiego w Bydgoszczy – malarstwo polskie
Okres realizacji:02.2017 – 12.2017
Budżet:9 095,23 PLN
w tym:6 460,70 PLN z dotacji MKiDN
Opis:Zadanie ma na celu przeprowadzenie kwerend w zakresie malarstwa polskiego, utraconego przez bydgoskie muzeum w celu ustalenia pełnej i wiarygodnej listy strat poniesionych w wyniku II wojny światowej. Wyniki badań podczas autorskiej prelekcji zostaną udostępnione odbiorcom w formie prezentacji multimedialnej. W przyszłości planowane jest wydanie publikacji.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Tytuł projektu:Zakup wyposażenia do pracowni fotograficznej Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy
Okres realizacji:06.2017 – 12.2017
Budżet:31 004,17 PLN
w tym:20 000,00 PLN z dotacji MKiDN
Opis:Ze względu na wzrost zainteresowania wizerunkami cyfrowymi oraz dążąc do podnoszenia standardów digitalizacyjnych, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy realizuje zakup specjalistycznego sprzętu do pracowni fotograficznej, który zastąpi tradycyjne drewniane sztalugi służące do fotografowania obiektów. System rePRO (stanowisko mobilne) umożliwi wykonanie dokumentacji w poszczególnych obiektach Muzeum. Zakup sprzętu jest koniecznością, dzięki czemu w pełni wykorzystany zostanie potencjał pracowników, a zdigitalizowany zasób muzealiów zostanie szeroko udostępniony odbiorcom sztuki.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Tytuł projektu:Muzealne Partytury
Okres realizacji:06.2017 – 12.2017
Budżet:54 105,00 PLN
w tym:39 000,00 PLN z dotacji MKiDN
Opis:Edukacyjny projekt interdyscyplinarny łączący muzykę i malarstwo, ukazujący zarówno różnice, jak i podobieństwa pomiędzy interpretacją dźwięku i obrazu. Samo działanie zakłada skomponowanie, przez współrealizatorów krótkich form muzycznych dla których inspiracją będą wybrane dzieła z kolekcji. Współrealizatorzy wpatrując się w obrazy stworzą własne kompozycje muzyczne, które przyczynią się do kontemplacji i głębszej analizy arcydzieła malarskiego. Projekt ma na celu przede wszystkim zachęcenie młodych muzyków do poszukiwań własnych twórczych inspiracji, które w bezpośredniej konfrontacji z dziełem wizualnym dadzą im szansę poszerzenia spektrum zainteresowań artystycznych.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Tytuł projektu:„Obozy DAG Bromberg” – wystawa czasowa
Okres realizacji:03.2017 – 12.2017
Budżet:50 747,01 PLN
w tym:36 162,00 PLN z dotacji MKiDN
Opis:Zadanie polegać ma na stworzeniu wystawy czasowej ukazującej funkcjonowanie obozów pracy przy fabryce zbrojeniowej DAG Bromberg w czasie II wojny światowej. Wystawa stworzona zostanie w autentycznym historycznie miejscu linii produkcyjnej jednej ze stref zakładu, w której w 2011 roku utworzono oddział Muzeum Okręgowego Exploseum. Jej głównym celem jest ukazanie społeczeństwu tragicznych losów osób zatrudnionych przymusowo na rzecz militarnej potęgi okupanta. O sile oddziaływania ekspozycji stanowić będą liczne aranżacje scenograficzne.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Tytuł projektu:Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4.
Okres realizacji:12.2014 – 03.2021
Budżet:27 623 319,72 PLN
w tym:14 519 840,34 PLN ze środków PO IŚ
Opis:Informacja o projekcie: Realizowana inwestycja ponownie przywróci społeczeństwu zabytkowy obiekt dziedzictwa kulturowego: w wyniku projektu zostanie on dostosowany do współczesnych potrzeb. Obecny budynek stanie się także jedną z wizytówek ulicy Gdańskiej - głównej i reprezentacyjnej ulicy miasta. Projekt umożliwi poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, znaczące podniesienie standardu świadczonych usług przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności do muzeum dla szerokich grup odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych. Remont i rozbudowa są konieczne z uwagi na bardzo zły stan techniczny budynku, postępująca degradację (obiekt od kwietnia 2009 roku został zamknięty dla zwiedzających) oraz brak miejsca na prowadzenie działalności kulturalnej, w tym na właściwą ekspozycję zbiorów sztuki współczesnej. Obecnie nieużytkowany, zagrażający bezpieczeństwu i niszczejący zabytek uzyska wszystkie funkcjonalności, jakie są niezbędne dla współczesnej działalności kulturalnej – wystawienniczej, muzealnej, edukacyjnej. Na tej bazie zostanie wprowadzony atrakcyjny i bogaty program kulturowy i edukacyjny tak by zapewnić całoroczne, szerokie użytkowanie obiektu przez wiele grup odbiorców z przeznaczeniem na upowszechnienie i prezentację współczesnych sztuk wizualnych, zwłaszcza malarstwa i rzeźby współczesnej. Zakres inwestycji: Inwestycja budowlana składa się z dwóch etapów: Pierwszy etap obejmuje remont i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu nieużytkowego na strych użytkowy o funkcji wystawienniczej istniejącego budynku zabytkowego. Drugi etap obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku wraz z infrastrukturą techniczną. Projekt obejmuje także zakupy wyposażenia muzealnego, niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym na potrzeby wystawy stałej.
Tytuł projektu:„Czas na Bydgoszcz” – aplikacja na urządzenie mobilne
Okres realizacji:04.2016 – 12.2016
Budżet:63 453,50 PLN
w tym:26 000,00 PLN z dotacji MHP
Opis:Projekt zakłada przygotowanie aplikacji na urządzenie mobilne ukazującej dzieje i współczesność "małej ojczyzny" Bydgoszczy wraz z jej dziedzictwem kulturowym, będącej multimedialnym przewodnikiem po mieście z elementami gry miejskiej. Interaktywna aplikacja będzie dawała możliwość aktywnego uczenia się historii i postaw patriotycznych oraz przywracania pamięci lokalnej i jej zasobów źródłowych poprzez odbycie indywidualnych bądź rodzinnych/grupowych wycieczek po mieście nad Brdą. Nowatorska aplikacja będzie dostępna bezpłatnie (informacja zamieszczona m.in. na muzealnej stronie internetowej) w języku polskim oraz angielskim z uwzględnieniem potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu.
Dofinansowanie ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu "Patriotyzm Jutra"
Tytuł projektu:Ekspozycja „Wystawa malarstwa i rysunku Teofila Ociepki w 125 rocznicę urodzin artysty” wraz z katalogiem
Okres realizacji:01.2016 – 09.2016
Budżet:48 748,10 PLN
w tym:28 500,00 PLN z dotacji MKiDN
Opis:Projekt zakłada organizację ekspozycji pt. „Kraj naszej wyobraźni… Wystawa malarstwa i rysunku Teofila Ociepki w 125 rocznicę urodzin artysty” wraz z drukiem katalogu. Wystawie towarzyszyć będą działania edukacyjne w postaci warsztatów i interaktywnych stanowisk na wystawie. Ekspozycja oraz publikacja pozwolą zaprezentować sylwetkę jednego z najciekawszych polskich artystów malarzy tzw. naiwnych XX wieku, który choć urodził się na Śląsku, to wiele lat mieszkał i tworzył w Bydgoszczy. Otwarcie ekspozycji przewidziano na 21 kwietnia 2016 roku – w przeddzień 125 rocznicy urodzin artysty. Będzie to pierwsza retrospektywna wystawa twórczości Teofila Ociepki w bydgoskim Muzeum, a po 44 latach druga w naszym mieście.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Tytuł projektu:Dzieje pieniądza. Wojna trzydziestoletnia (1618 – 1648) – wystawa czasowa
Okres realizacji:01.2016 – 12.2016
Budżet:61 175,42 PLN
w tym:29 434,92 PLN z dotacji MKiDN
Opis:Projekt zakłada organizację wystawy czasowej "Dzieje pieniądza. Wojna trzydziestoletnia (1618–1648)", która zaprezentuje polityczne oraz gospodarczo-ekonomiczne funkcje pieniądza w Europie XVII w., ze szczególnym uwzględnieniem czasu wojny trzydziestoletniej. Przedstawi jego wpływ na postęp cywilizacyjny, polegający na stymulowaniu produkcji i handlu w czasie pokoju i w okresie wojny. Autorzy wystawy zwrócą też uwagę na rolę banków i zjawisko inflacji ("Kipper und Wipper"). Ukazana zostanie również propagandowa rola ikonografii oraz epigrafiki monet z okresu wojny trzydziestoletniej, manifestujących majestat ówczesnych władców, a także ich ambicje polityczne. Prezentowanym numizmatom towarzyszyć będą obiekty siedemnastowiecznej kultury materialnej (przedmioty codziennego użytku oraz broń), wprowadzające zwiedzających w realia epoki. Ekspozycja przybliży historię kształtowania się nowego modelu politycznego i religijnego nowożytnej Europy, który utrzymał się przez następne kilkaset lat.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Tytuł projektu:Zobaczyć Sztukę. Warsztaty artystyczne dla osób niewidomych
Okres realizacji:08.2015 – 11.2015
Budżet:53 600,15PLN
w tym:31 000,00 PLN z dotacji MKiDN
Opis:Projekt ”Zobaczyć Sztukę” to interdyscyplinarne działania stworzone z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku. W ramach projektu odbędą się cykliczne spotkania warsztatowe dla grup osób niewidomych i niedowidzących, którzy pod okiem doświadczonych tyflopedagogów z Ośrodka Braille'a w Bydgoszczy, będą mieli możliwość bliższego poznania wybranych dzieł Leona Wyczółkowskiego oraz prac prezentowanych w Galerii Sztuki Nowoczesnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Działania będą prowadzone w oparciu o specjalistyczne materiały dydaktyczne, m.in. tyflografiki i audiodeskrypcje.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje
Tytuł projektu:Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej indywidualne zwiedzanie w Exploseum
Okres realizacji:03.2015 – 12.2015
Budżet:422 330,00 PLN
w tym:150 000,00 PLN z dotacji MKiDN
Opis:Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zwiedzających, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy planuje wprowadzić system indywidualnego zwiedzania wystaw, bez konieczności wcześniejszego zamawiania terminu wizyty. Obecnie odbywa się ono wyłącznie w grupach po uprzedniej rezerwacji. Związane jest to z brakiem odpowiednich zabezpieczeń w budynkach pofabrycznych Exploseum. Jednocześnie zostanie utrzymana możliwość korzystania z usług przewodnika. Aby wprowadzić tę innowację niezbędne jest zastosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa. Na trasie zwiedzania, która trwa 2 godziny, planuje się: montaż kamer z głośnikami, rozbudowę wewnętrznej sieci telefonicznej, instalację radiowego systemu lokalizowania zwiedzających, stworzenie kierunkowego oznakowania. Montaż ww. urządzeń ma zapewnić pełne bezpieczeństwo naszych gości.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Tytuł projektu:Zakup, dostawa i montaż totemów multimedialnych zewnętrznych z systemem do zarządzania treścią
Okres realizacji:03.2015 – 12.2015
Budżet:77 859,00 PLN
w tym:30 000,00 PLN z dotacji MKiDN
Opis:Łatwy i powszechny dostęp do informacji to w dzisiejszych czasach konieczność. Ważne jest nie tylko to, czy mamy do niej dostęp, ale także to, w jakim czasie, miejscu i formie możemy ją otrzymać. Dlatego też Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy planuje zakup, dostawę i montaż 2 szt. totemów multimedialnych zewnętrznych z systemem do zarzadzania treścią. Ich zadaniem – dzięki łatwości obsługi, będzie przekazywanie informacji w atrakcyjny i zachęcający sposób. Totemy staną się doskonałą alternatywą dla obecnie drukowanych form prezentacji, np. plakatów czy banerów/standów. Zakup sprzętu będzie kolejnym etapem całościowego wdrożenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Muzeum, którego realizację rozpoczęto w 2013 r.
(logo MKiDN)Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Tytuł projektu:Zakup unikatowego dukata Zygmunta III Wazy z 1628 r., wybitego w mennicy bydgoskiej
Okres realizacji:08.2015 – 10.2015
Budżet:260 449,87 PLN
w tym:178 000,00 PLN z dotacji MKiDN
Opis:Zakupienie do zbiorów Działu Numizmatyki Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy unikatowego (R7) dukata Zygmunta III Wazy wybitego w 1628 r. w mennicy bydgoskiej. Nowy nabytek zostanie włączony do ekspozycji stałej pt. "Mennica bydgoska". Nabycie rzadkiego dukata Zygmunta III Wazy wpisuje się  bezpośrednio w długofalową strategię tworzenia kolekcji monet z mennicy bydgoskiej, realizowaną przez Muzeum od lat dwudziestych XX w. Warto przy tym zaznaczyć, że ze względu na unikatowość niniejszej monety (tylko kilka sztuk na świecie), jej nabycie przez Muzeum stanowi wydarzenie o znaczeniu ogólnopolskim.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Tytuł projektu:Multiplication
Okres realizacji:02.2014 – 12.2014
Budżet:126 576,45 PLN
w tym:60 000,00 PLN z dotacji MKiDN
Opis:Multimedialna wystawa związana będzie z zagadnieniem multiplikacji kulturowej. Do projektu zostaną zaproszeni uznani twórcy oraz uzdolnieni artyści młodego pokolenia, wykorzystujący w swej pracy twórczej nowe technologie, w tym druk 3D. Podstawowym założeniem wystawy jest stworzenie wspólnej płaszczyzny badawczej, która pomoże twórcom określić i zwizualizować zwielokrotnioną przez współczesne środki przekazu rzeczywistość kulturalno-cywilizacyjną, w której żyjemy. W ramach globalnego systemu połączone są elementy analogowego i cyfrowego świata, a tym samym pomnażane znaczenia i kody kulturowe. Interaktywny charakter sztuki medialnej pozwoli na współtworzenie wystawy przez artystów i odbiorców.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Tytuł projektu:OKRUCHY PRZESZŁOŚCI- relacje osób zatrudnionych w byłej niemieckiej fabryce zbrojeniowej koncernu DAG w Bydgoszczy w latach 1939-1945
Okres realizacji:03.2013 – 12.2013
Budżet:28 084,91 PLN
w tym:20 000,00 PLN z dotacji MKiDN
Opis:OKRUCHY PRZESZŁOŚĆI to projekt badawczy polegający na zebraniu i utrwaleniu wspomnień byłych pracowników fabryki produkującej materiały wybuchowe na potrzeby III Rzeszy. Szczególny nacisk zostanie położony na prowadzoną działalność konspiracyjną tych osób. Będzie to pierwsza, zakrojona na tak szeroką skalę, próba ocalenia od zapomnienia wspomnień byłych pracowników zakładu DAG Fabrik Bromberg. Oprócz treści historycznej utrwalone zostaną również wizerunki świadków i ich emocje.
Dofinansowanie ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu "Patriotyzm Jutra"
Tytuł projektu:Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów
Okres realizacji:01.2013 – 12.2013
Budżet:331 354,18 PLN
w tym:100 000,00 PLN z dotacji MKiDN
Opis:Wystawa Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów prezentować będzie kulturę materialną, a przez jej pryzmat także różne przejawy życia społecznego i duchowego pradawnych mieszkańców Bydgoszczy i okolic. Będziemy mogli prześledzić zmiany technologiczne (surowiec i sposób wytwarzania) oraz ewolucję myśli ludzkiej, która stopniowo zmierzała do opanowania środowiska i ulepszenia jakości życia. Ukazane zostaną również oddziaływania na tereny ziem polskich i regionu, ludów europejskich, których osiągnięcia wpływały za zmianę oblicza kulturowego i politycznego Europy np. Celtów i Germanów. Ramy chronologiczne ekspozycji obejmują okres od końca starszej epoki kamienia po okres wędrówek ludów, tj. od XI tysiąclecia p.n.e. po VI w. Projekt przewiduje wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych, w tym zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu multimedialnego oraz działania promocyjne i edukacyjne.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Tytuł projektu:Komplet wzorów banknotów Banku Polskiego na emigracji 1939-1945
Okres realizacji:02.2013 – 07.2013
Budżet:42 070,00 PLN
w tym:29 100,00 PLN z dotacji MKiDN
Opis:Zadanie dotyczy kupna kompletu wzorów 10. banknotów polskich 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 zł z datą 15.08.1939 r. oraz 20 i 50 zł z datą 20.08.1939 r., przygotowanych przez Bank Polski na emigracji (były antydatowane). Banknoty tych wzorów miały wejść do obiegu na terenie państwa polskiego, po zakończeniu II wojny światowej. Do banknotów obiegowych wykonano po 1000 sztuk banknotów każdego nominału z nadrukiem WZÓR. Ich projektanci, głównie artyści francuscy, aby utrzymać polski charakter banknotów, korzystali m.in. z glogerowskiej Encyklopedii i albumu „Cuda Polski”. Na banknotach ukazano krajobraz polski oraz wizerunki Polaków w strojach ludowych. W 1947 r. banknoty te przywieziono do Polski. Decyzją władz PRL, w 1951 r., cały nakład został zniszczony. Pozostawiono wyłącznie dla celów archiwalnych i kolekcjonerskich zaledwie po 1000 sztuk banknotów obiegowych i 1000 sztuk wzorów.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Tytuł projektu:Zakup obrazów J. Lebensteina "Carapace" i J. Kujawskiego "Kompozycja"
Okres realizacji:01.2013 – 11.2013
Budżet:200 000,00 PLN
w tym:150 000,00 PLN z dotacji MKiDN
Opis:-
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Tytuł projektu:Opracowanie i publikacja badań z cmentarzyska w Zakrzewskiej Osadzie, st.1
Okres realizacji:02.2012 – 12.2013
Budżet:53 663,95 PLN
w tym:38 000,00 PLN z dotacji MKiDN
Opis:W pracy zostaną opublikowane wyniki badań archeologicznych prowadzonych przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego na stanowisku 1 w Zakrzewskiej Osadzie, gmina Więcbork, województwo kujawsko-pomorskie oraz wyniki analiz specjalistycznych uzyskane z materiału badawczego. Publikacja będzie opracowaniem podsumowującym wyniki badań dla okresu wczesnej epoki żelaza i okresu wpływów rzymskich. Zawierać będzie zasób informacji naukowych dla terenu, który w dotychczasowych materiałach archeologii polskiej nie doczekał się opracowania. Jako zwieńczenie realizacji planuje się podjęcie działań związanych z promocją wydawnictwa, które jednocześnie przyczynią się do popularyzacji problematyki ochrony dziedzictwa archeologicznego.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Tytuł projektu:Modernizacja wyposażenia konserwatorskiego pracowni specjalistycznych Działu Konserwacji Muzealiów Muzeum Okręgowego im Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
Okres realizacji:01.2012 – 12.2012
Budżet:84 116,10 PLN
w tym:53 000,00 PLN z dotacji MKiDN
Opis:Planowana modernizacja wyposażenia działu konserwacji uwzględnia kierunki rozwoju poszczególnych kolekcji i planowane zadania Muzeum jako instytucji prowadzącej działalność wystawienniczą, naukową i oświatową. Zmiany wystaw czasowych i wzbogacanie wystaw stałych wymusza sięganie po bardzo cenne zabytki dotąd nie eksponowane, wymagające skomplikowanych zabiegów nie wykonywanych dotychczas z powodu braku odpowiedniego wyposażenia konserwatorskiego. Projekt przewiduje zakup niezbędnego wyposażenia konserwatorskiego dla pracowni Działu Konserwacji Muzealiów.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Tytuł projektu:Leon Wyczółkowski – artysta i pedagog
Okres realizacji:01.2012 – 12.2012
Budżet:118 271,14 PLN
w tym:89 000,00 PLN z dotacji MKiDN
Opis:Wystawa czasowa, ukaże artystę w kontekście jego pracy pedagogicznej w środowisku akademickim Krakowa i Warszawy. Na wystawie zaprezentowane będą relacje artystyczne w obrębie trzech generacji artystów z kręgu Leona Wyczółkowskiego - jego nauczycieli, przyjaciół-wykładowców oraz uczniów. Warstwę wzbogacą materiały dokumentacyjne i fotografie udostępnione także w formie prezentacji multimedialnej. Ekspozycji towarzyszyć będzie katalog oraz rozbudowany program edukacyjny.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK