Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters
Deklaracja dostępności serwisu www.ludzieitechnika.pl

Deklaracja dostępności serwisu www.ludzieitechnika.pl

Deklaracja dostępności serwisu www.ludzieitechnika.pl

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu www.ludzieitechnika.pl.

Data publikacji strony internetowej: grudzień 2014 roku

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.03.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących. Napisy będą dodawane sukcesywnie.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dział Edukacji i Promocji

E-mail: promocja@muzeum.bydgoszcz.pl 

Telefon: 52 58 59 966

Każdy ma prawo:

Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

Dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Adres: ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz
E-mail: sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl
Telefon: (+48) 52 58 59 966

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Centrum Edukacji Muzealnej, ul. Mennica 6, Bydgoszcz

Budynek posiada podnośnik schodowy pozwalający pokonać schody prowadzące do wejścia, do strefy kas. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość skorzystania z oferty zajęć edukacyjnych prowadzonych w salach warsztatowych ulokowanych na parterze budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe:
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy jako koordynator Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O informuje, że udostępnia powyżej deklarację dostępności jedynie budynku, w którym mieści się biuro koordynatora. Deklaracje dostępności obiektów tworzących Szlak TeH2O znajdują się na stronach internetowych tychże obiektów.

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK