Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters

Deklaracja dostepności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu www.konferencjamob.pl.

Data publikacji strony internetowej: 05.08.2015
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.10.2022

Strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń takich jak m.in.: braki w podpisach alternatywnych do grafik, filmy nie posiadają tłumaczenia w PJM.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dział Promocji i Marketingu
E-mail: promocja@muzeum.bydgoszcz.pl
Telefon: 52 58599 26, 52 58599 24

Każdy ma prawo:
Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
Dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Adres: ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz
E-mail: sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl
Telefon: (+48) 52 58 59 966

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK