Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters

Aktualne

Tytuł projektu:Zakup obrazu – Albert Taljański, "Scena rodzajowa – wnętrze bretońskiej chaty", od prywatnego oferenta
Okres realizacji:06.2024 – 08.2024
Budżet:30 600,00 zł w tym 24 000,00 zł z programu grantowego Narodowego Instytutu Muzeów
Opis:Zakup planowanego obrazu wynika wprost z zapisów "Strategii gromadzenia zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy" w zakresie kolekcjonowania obiektów z dziedziny sztuki nowoczesnej i współczesnej, w tym autorstwa twórców związanych z Bydgoszczą i regionem.

Obecnie w zbiorach posiadamy duży zespół prac twórców bydgoskich – malarzy, rzeźbiarzy, grafików, który systematycznie uzupełniamy. Szczególny nacisk położyliśmy na kompletowanie zespołu prac plastyków działających w międzywojniu. W tym zespole mieszczą się m.in. prace twórców, którzy – podobnie jak Albert Taljański – przybyli do Bydgoszczy z falą pierwszej migracji po 1920 roku, są to m.in. Karol Mondral, Antoni Stanisław Procajłowicz, Jan Wysocki, Leon Dołżycki i Jerzy Rupniewski. Twórczość Alberta Taljańskiego wpisuje się w działalność polskiej kolonii artystycznej skupionej w Paryżu, a także tych twórców, którzy inspiracji malarskich poszukiwali w Bretanii. Tym samym wpisuje się w spójną kolekcję prac artystów, których dzieła znajdują się w zbiorach bydgoskiego Muzeum, są to m.in. obrazy i grafiki - Olgii Boznańskiej, Meli Muter, Zofii Stankiewicz, Józefa Pankiewicza, Jana Rubczaka, Tadeusza Makowskiego, Konstantego Brandla i Wacława Zaboklickiego.

Obraz pochodzi z 1896, malowany techniką olej na płótnie, wym. 60 x 81 cm,
140Dofinansowano ze środków programu Rozbudowa zbiorów muzealnych - program własny Narodowego Instytutu Muzeów – 2024 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”
Tytuł projektu:Doposażenie Pracowni Konserwacji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Okres realizacji:04.2024 – 11.2024
Budżet:257 111,53 zł w tym 192 000,00 zł z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Opis:Projekt dotyczy kompleksowej modernizacji Pracowni Konserwacji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Konieczna jest wymiana wyeksploatowanych urządzeń oraz zakup nowego specjalistycznego wyposażenia, które pozwoli zaspokoić potrzeby naszej instytucji w zakresie ochrony i konserwacji muzealiów o bardzo zróżnicowanym charakterze – od zbiorów archeologicznych, przez różnorodne kolekcje dzieł sztuki, po zabytki techniki i przemysłu. Zakupiony zostanie sprzęt do wszystkich wyodrębnionych w strukturze pracowni komórek, a więc pracowni konserwacji malarstwa i rzeźby, pracowni konserwacji drewna i metalu oraz pracowni konserwacji ceramiki i rzemiosła. Zakupy obejmą między innymi: sprzęt diagnostyczny (np. mikroskopy, spektrometr), sprzęt laboratoryjny (np. łaźnie wodne), narzędzia specjalistyczne (np. mikropiaskarka, myjka ultradźwiękowa), czy wyposażenie warsztatowe (np. stoły i krzesła laboratoryjne).
Tytuł projektu:Przygotowanie i wydanie publikacji pt.: „Straty wojenne Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy"
Okres realizacji:03.2024 – 12.2024
Budżet:50 418,00 zł w tym 22 500,00 zł z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Opis:Projekt ma na celu przygotowanie i wydanie drukiem oraz w wersji elektronicznej monografii dotyczącej strat wojennych Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Publikacja podzielona będzie na część merytoryczną i katalogową.

Pierwsza zawierać będzie informacje o historii bydgoskich zbiorów oraz okolicznościach, w jakich doszło do utraty znacznej ich części, a także przybliży dzieje badań prowadzonych nad tym zagadnieniem przez pracowników muzeum. Podsumuje również aktualny stan wiedzy na temat strat wojennych naszego muzeum. Katalog zaprezentuje szczegółowe informacje na temat 1045 obiektów uznanych za straty wojenne pochodzące z kolekcji muzeum. Zawierać będzie także spis obiektów uznanych za straty wojenne, pochodzące z muzealnego depozytu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”
Tytuł projektu:Modernizacja części wystawy stałej „Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów”.
Okres realizacji:03.2024 - 11.2024
Budżet:110 377,58 zł w tym 81 000 zł z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Opis:Zadanie dotyczy modernizacji części stałej wystawy Zbiorów Archeologicznych muzeum pn.: „Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów”, prezentującej od 2013 roku kulturę materialną, a przez jej pryzmat także różne przejawy życia społecznego i duchowego pradawnych mieszkańców regionu. Modernizacja obejmie sektor wystawy prezentujący eksponaty z pierwszych wieków naszej ery. Wynika ona z potrzeby wyeksponowania, przy wykorzystaniu nowatorskich rozwiązań wystawienniczych, unikatowego w kraju rzymskiego sygnetu z gemmą z lapis lazuli, jak i innych zabytków z tego okresu, które trafiły do zbiorów w ciągu ostatniej dekady, m. in. rzymskich monet i szklanych kolii oraz srebrnej biżuterii. Realizacja zadania obejmuje też wymianę przestarzałego i popsutego sprzętu multimedialnego oraz przygotowanie materiałów ułatwiających osobom z dysfunkcjami odbiór i interakcję z wystawą. Projekt zwiększy atrakcyjność poznawczą i wizualną ekspozycji.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Tytuł projektu:Coś dla ciała, umysłu i duszy. Zdrowi i aktywni seniorzy w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy
Okres realizacji:09.2023 - 06.2024
Budżet:25.000 zł
Opis:Projekt skierowany jest do osób po 60. roku życia i ma na celu ich aktywizację oraz poprawę jakości ich zdrowia i życia, poprzez przygotowaną specjalnie ofertę edukacyjno-kulturalną. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach trzech modułów: CIAŁO, UMYSŁ i DUSZA będą holistycznie stymulować i pozytywnie wpływać na fizyczną, umysłową, emocjonalną i społeczną kondycję seniorów.
dofinansowano ze środków Fundacji Orlen
Tytuł projektu:Wystawa jubileuszowa w setną rocznicę powstania Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Okres realizacji:04.2023 - 12.2023
Budżet:218 072,00 zł, w tym 168 072,00 zł z Funduszu Promocji Kultury
Opis:Projekt przewiduje organizację wystawy czasowej na jubileusz stulecia Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Ekspozycja podzielona będzie na 10 odsłon, które w atrakcyjnej merytorycznie i wizualnie konwencji ukażą zmiany i rozwój następujące na tle przemian społeczno-historycznych regionu, Polski i świata. Szczególnie ważne będzie ukazanie naszych szerokich kontaktów z innymi instytucjami kultury, nie tylko na szczeblu lokalnym. Nadrzędnym celem projektu jest umocnienie i zaznaczenie pozycji muzeum jako podmiotu wychodzącego w nowoczesny kontekst społeczny dla dalszego budowania świadomości historycznej i tożsamości kulturowej mieszkańców miasta, regionu i kraju.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Tytuł projektu:Wydanie i dystrybucja monografii "Życie artystyczne w Bydgoszczy w latach 1920-1939"
Okres realizacji:04.2023 – 12.2023 r.
Budżet:64.148,00 zł, w tym: 28.000,00 zł ze środków MKiDN
Opis:Projekt polega na publikacji i dystrybucji pierwszej w kraju monografii poświęconej życiu artystycznemu w Bydgoszczy w okresie międzywojennym. Stanowić ona będzie pogłębioną refleksję na temat kształtowania się nowego ośrodka sztuki po odzyskaniu niepodległości (1920), w mieście o przerwanej ciągłości kulturowej, skupiając się na sztukach plastycznych. Publikacja posiada duże walory poznawcze, wpisując się w badania nad sztuką polską międzywojnia i rolą kultury w kształtowaniu się nowej tożsamości narodowej w niepodległej Polsce. Zostanie ona wydana w formie książki drukowanej oraz e-booka, co znacznie zwiększy jej dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza osób niewidomych i słabowidzących.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.
Tytuł projektu:Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne
Okres realizacji:01.2021 – 06.2023
Budżet:3.807.089,51 PLN
w tym: 2.308.042,16 PLN ze środków RPO WK-P
Opis:Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na problemy w sferze społecznej i środowiskowej, a także w sferze technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej zdiagnozowane w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług kultury. Natomiast rezultatem inwestycji będzie oddanie do użytku całkowicie nowego oddział MOB przy ul. Gdańskiej 5 – Apteki pod Łabędziem – w którym prezentowana będzie historia farmacji i aptekarstwa bydgoskiego, a także poszerzenie oferty Centrum Edukacji Muzealnej przy ul. Mennica 6., m. in. o salę sensoryczną dla najmłodszych gości Muzeum oraz ekspozycję edukacyjną poświęconą pochodzącemu z Bydgoszczy słynnemu matematykowi i kryptologowi – Marianowi Rejewskiemu.

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne. Zakup online książek i gadżetów.

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK