kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum

Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Drukuj

Newsletter


Jeśli chcecie być Państwo na bieżąco informowani o nowych wystawach, wydarzeniach oraz ofertach Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy - zapraszamy do wypełnienia pól formularza. Po podaniu adresu e-mail i przyciśnięciu opcji "zapisz się" zostanie wysłany do Państwa link aktywacyjny. Aby konto w pełni aktywować należy postąpić zgodnie z instrukcją wysłaną droga e-mail. Prosimy o wybranie odpowiedniej kategorii newslettera.


Uwaga! podany przez Państwa e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie do celów informowania o ofercie Muzeum i nie będzie udostępniany innym podmiotom. W każdej chwili istnieje możliwość usunięcia adresu e-mail z bazy - poprzez wypełnienie formularza, kliknięcia ikony "zrezygnuj", a następnie potwierdzenia otrzymanego e-maila.

Zapisując się do newslettera wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji w postaci newslettera od Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
W związku z realizacją wymogów  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (85-006) ul. Gdańska 4. reprezentowany przez Dyrektora Muzeum  (zwanego dalej "Administrator").  
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych 
w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych w Muzeum elektronicznie na adres e-mail iod@muzeum.bydgoszcz.pl lub listownie na adres Administratora.
3.  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu wykonania obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o muzeach  z dnia z dnia 21 listopada 1996 r. (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 720) na  podstawie wcześniej udzielonej zgody.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) podmioty, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, ich upoważnieni pracownicy - 
w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
2) uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
3) podmioty współpracujące z Administratorem, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,
2) ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO, 
3) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym") na podstawie art. 17 RODO, 
4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,
5) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO,
7) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na podstawie art. 7 ust 3.
7. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usługi newslettera. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkować niemożnością otrzymywania newslettera od MOB. 
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
10. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
Kategoria newslettera:
Imię (pole opcjonalne):
Adres email:


Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData