Ustawienia
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:

Zbiory Działu Grafiki                                                                     

Dział Grafiki posiada w swoich zbiorach około 13 tysięcy eksponatów skupionych w kilku odrębnych kolekcjach i zbiorach obejmujących grafikę polską dawną i współczesną, grafikę obcą, ekslibrisy i grafikę użytkową, zbiór rysunków i monotypii oraz matryce. Początki zbiorów graficznych sięgają czasu powstania Muzeum Miejskiego w 1923 roku. Zbiory graficzne przez długi czas mieściły się w obrębie Działu Sztuki, dopiero w 1982 roku powstał samodzielny dział.

Kolekcja polskiej grafiki współczesnej (po 1945 roku)

Stanowi najobszerniejszą i najbardziej reprezentatywną kolekcję w zbiorach graficznych bydgoskiego Muzeum. Dokumentuje rozwój tej dziedziny sztuki w ważniejszych ośrodkach artystycznych, a równocześnie obrazuje twórczość najwybitniejszych, uznanych artystów. Kolekcję grafiki powojennej zaczęto systematycznie tworzyć w latach 50. XX w. Kolekcja powstawała „na bieżąco”, najczęściej drogą zakupów bezpośrednio od artystów, poprzez wybory z pracowni oraz z ogólnopolskich wystaw zbiorowych i indywidualnych. Kryterium wyboru licznych prac graficznych stanowił udział artystów w prestiżowych ekspozycjach, np. prace wystawiane i nagradzane na kolejnych Biennale Grafiki w Krakowie, Międzynarodowych Biennale Grafiki w Krakowie, a następnie na Międzynarodowych Triennale Grafiki w Krakowie. Kolekcję znacznie powiększyły dary samych twórców, często stanowiące spuściznę lub jej fragment, m.in.: Ewy Śliwińskiej, Haliny Chrostowskiej, Józefa Pakulskiego, Stanisława Brzęczkowskiego i Stanisława Łuczaka. W zbiorach mieści się ponadto kilkanaście znaczących zestawów autorskich artystów, którzy już na trwale zapisali się w historii polskiej grafiki współczesnej, m.in.: Józefa Gielniaka, Stanisława Fijałkowskiego, Tadeusza Jackowskiego, Zbigniewa Lutomskiego, Lucjana Mianowskiego, Leszka Rózgi, Konrada Srzednickiego i Mieczysława Wejmana. Najpełniej reprezentowane są środowiska graficzne Krakowa, Warszawy, Poznania i Torunia, w mniejszym stopniu - Wrocławia, Katowic, Łodzi, Gdańska i Lublina. 

Ważną pozycją w obrębie tej kolekcji jest zespół prac obrazujących twórczości artystów działających w Bydgoszczy i regionie kujawsko-pomorskim. Większy zespół tworzą prace artystów toruńskich, np. Tymona Niesiołowskiego, Stanisława Borysowskiego, Zygmunta Kotlarczyka, Józefa Kotlarczyka, Marii Wąsowskiej, Barbary Narębskiej-Dębskiej, Krystyny Szalewskiej, Teresy Jakubowskiej, Edmunda Piotrowicza, Bogdana Przybylińskiego, Mirosława Piotrowskiego i Leszka Kiljańskiego.

Kolekcja współczesnej grafiki obejmuje prace ponad 300 artystów działających w okresie powojennym, wypowiadających się w odmiennych formach stylistycznych za pomocą różnorodnych technik.
Zasoby tej kolekcji umożliwiają prezentację najważniejszych dokonań w grafice polskiej w formie dużych wystaw retrospektywnych. Ekspozycje takie miały miejsce w latach: 1965, 1984 i 1994. Zbiory grafiki współczesnej prezentowane były ponadto w obrębie cyklu wystaw "Kolekcja", przybliżających zbiory sztuki bydgoskiego Muzeum, zrealizowanych w latach: 1999, 2003 i 2004.  

Kolekcja grafiki polskiej (1900-1939)

Zbiór ten obrazuje twórczość dominujących środowisk graficznych Krakowa i Warszawy oraz mniejszych ośrodków, w których nastąpił wówczas silniejszy rozwój sztuki graficznej Poznania, Lwowa i Wilna, a częściowo także artystów polskich działających w Paryżu. W zespole wyróżnia się kilka zestawów autorskich, m.in.: Stanisława Ostoi-Chrostowskiego, Tadeusza Kulisiewicza, Józefa Pieniążka, Władysława Skoczylasa, Stefana Mrożewskiego i Władysława Żurawskiego. W zbiorze mieszczą się charakterystyczne dla tego czasu teki graficzne, zarówno zbiorowe (np. "Teka Melpomeny" z 1904 r., "Teki Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich" z 1911 i 1933 r.) jak i indywidualne (np. Odo Dobrowolskiego, "Lwów 1914-1915", Jana Gumowskiego, "Widoki Krakowa" z 1926 r.). Kolekcja umożliwia poznanie najważniejszych tendencji w obrębie ówczesnej grafiki oraz przybliża sylwetki wybitnych twórców.
W ostatnich latach przegląd tej części zbiorów graficznych stanowiła wystawa "Od krakowskiej Młodej Polski do warszawskiego Rytu. Z dziejów grafiki polskiej 1900-1939" (Bydgoszcz, Białystok, Biała Podlaska, 2004-2006). 

Zbiór grafiki polskiej dawnej (XVIII-XIX w.)

W porównaniu z kolekcją grafiki współczesnej jest to zbiór niewielki, nie obrazujący w pełni rozwoju polskiej grafiki. W zespole mieszczą się m.in. prace twórców polskiej grafiki artystycznej: Jana Piotra Norblina, Michała Płońskiego, Aleksandra Orłowskiego oraz Daniela Chodowieckiego. Grafikę XIX-wieczną reprezentują m.in. prace Jana Zachariasza Freya oraz plansze pochodzące z warszawskich, lwowskich i wileńskich zakładów litograficznych, m.in.: Jana Feliksa Piwarskiego, Maksymiliana Fajansa, Adolfa Pecqa, Adama Dzwonkowskiego, Piotra Pillera  i  Józefa Oziębłowskiego. Typowy dla 2 połowy XIX w. drzeworyt reprodukcyjny reprezentuje m.in. Album Jana Matejki (wyd. 1876). Do ciekawszych obiektów należą akwaforty z Albumu Kajetana Wincentego Kielisińskiego (1836-1843) oraz barwne litografie Walerego Eljsza Radzikowskiego z cyklu "Ubiory Polskie" z 1862 r. 

Zbiór grafiki obcej

Grafika obca, stanowiąca obecnie „zamknięty” zespół, reprezentowana jest głównie dziełami pochodzącymi z przedwojennych zbiorów Muzeum. Zbiór ten uległ znacznemu powiększeniu w 1958 roku w związku z przekazaniem Muzeum w darze zbioru graficznego bydgoskiego kolekcjonera Czesława Knozowskiego. Zbiór grafiki obcej obejmuje przede wszystkim prace artystów niemieckich, francuskich i angielskich działających od XVI – XX wieku. Obok pojedynczych plansz mieszczą się w nim teki i albumy. W zbiorze tym na wyróżnienie zasługują plansze graficzne, rysunki i szkice Waltera Leistikowa, bydgoszczanina, twórcy berlińskiej secesji.

Zbiór eklibrisów

Zespół obejmuje księgoznaki artystów polskich, powstałe przede wszystkim po 1945 roku. Do większych zestawów należą prace autorstwa Wojciecha Jakubowskiego, Wiktora Langnera i Bronisława J. Tomeckiego. Ekslibris dwudziestolecia międzywojennego reprezentuje większy zbiór Stanisława Ostoi-Chrostowskiego. W zespole mieszczą się ponadto prace twórców bydgoskich: Stanisława Brzęczkowskiego, Bronisława Z. Nowickiego i Łukasza Płotkowskiego.

Zbiór rysunków

Zbiór rysunków w obrębie kolekcji sztuki polskiej gromadzonej w bydgoskim Muzeum stanowi dopełnienie zestawów malarstwa i grafiki artystów reprezentowanych w zbiorach, np. Tymona Niesiołowskiego i Edwarda Dwurnika.

W zbiorze tym na uwagę zasługują rysunki wybitnych polskich malarzy, m.in. Piotra Michałowskiego, Jana Matejki i Maksymiliana Antoniego Piotrowskiego, twórcy związanego z Bydgoszczą. Współczesny rysunek reprezentują większe zestawy prac: Jana Cybisa, Bronisława Jamontta, Stanisława Brzęczkowskiego, Haliny Chrostowskiej, Tymona Niesiołowskiego i Edwarda Dwurnika. 

Kolekcja artystów bydgoskich

Prace twórców miejscowych mieszczą się w zespole grafiki współczesnej, rysunku, grafiki użytkowej i w zbiorze ekslibrisów. Dwudziestolecie międzywojenne reprezentują niewielkie zestawy prac graficznych Karola Mondrala, Franciszka Konitzera, Stefana Szmaja i Witolda Wasika. W obrębie rysunku do ciekawszych zestawów należą prace Teodora Gajewskiego, Piotra Trieblera, Franciszka Gajewskiego i Jerzego Rupniewskiego. Z artystów działających po 1945 roku dobrze reprezentowana jest twórczość graficzna Stanisława Brzęczkowskiego, Bronisława Z. Nowickiego, Anny Sroczanki, Andrzeja Nowackiego, Teodora Krupskiego, Anny Grzęskiej-Męczyńskiej, Jacka Solińskiego, Ewy Gordon i Piotra Gojowego.

Prace z tej kolekcji w szerszym zakresie prezentowane były na wystawach: "Absolwenci Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy" w 2001 r., "Środowisko artystyczne Bydgoszczy 1920-1939 (...)" w 2002 r. oraz "Grafika i rysunek w Bydgoszczy 1945-2005 (...)" w 2006 r.

Zbiór martyc

W zespole mieszczą się matryce (klocki drzeworytnicze, płytki metalowe, płytki linorytowe i gipsowe) przeważnie do plansz graficznych znajdujących się w zbiorach autorstwa: Ewy Śliwińskiej, Stanisława Brzęczkowskiego, Bronisława Z. Nowickiego, Józefa Pieniążka i Franciszka Konitzera.

Zbiór grafiki użytkowej

Zbiór ten obejmuje obiekty z zakresu grafiki projektowej, m.in. plakaty i afisze, grafikę książkową (okładki, winiety tytułowe, inicjały), grafikę okolicznościową (życzenia, zaproszenia, programy, prospekty reklamowe, dyplomy) oraz grafikę tzw. przemysłową, np. projekty i realizacje opakowań. Do ciekawszych zespołów należą prace Stanisława Ostoi-Chrostowskiego, Stanisława Brzęczkowskiego, Ewy Śliwińskiej i Bronisława Z. Nowickiego.  W zespole tym mieszczą się dary plakatów bydgoskiego kolekcjonera Zbigniewa Gierszewskiego. 


Dostępne galerie zdjęć:

Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData