Ustawienia
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum

Ochrona danych osobowych w Muzeum

08.11.2018
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
 
W związku z realizacją wymogów  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego  w Bydgoszczy (85-006) ul. Gdańska 4. reprezentowany przez Dyrektora Muzeum  (zwanego dalej "Administrator").   
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych w Muzeum elektronicznie na adres e-mail iod@muzeum.bydgoszcz.pl lub listownie na adres Administratora.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w związku z zapisami art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d oraz e RODO, a także na podstawie przepisów innych ustaw, wskazanych w klauzulach informacyjnych dotyczących załatwiania konkretnych spraw.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  2. realizacji umów,
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na  podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. podmioty, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;
  2. uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  3. podmioty współpracujące z Administratorem, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,
  2. ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO, 
  3. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym") na podstawie art. 17 RODO, 
  4. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,
  5. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO,
  7. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie art. 7 ust 3 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – podanie Administratorowi przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
 11. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 
 
Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych dot. poszczególnych zakresów:
 
 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu DO KANDYDATÓW DO PRACY w MOB [link]
 2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.stażyści, wolontariusze, praktykanci [link]
 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu DO dot. postępowań zakupowych w MOB [link]
 4. Klauzula informacyjna. Monitoring w MOB [link]
 5. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych-RODO [link]
 6. Ustawa o ochronie danych osobowych 2018 [link]
 7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu DO w MOB.ogólna [link]Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData