Ustawienia
PL  EN

Join us on:Muzeum


See also

exhibitions & events:


Usługi fotograficzne

Rozpoczęcie:2016-08-05
End:2025-01-30
Place:Muzeum

 

Udostępnianie wizerunków cyfrowych zbiorów

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy udostępnia odwzorowania cyfrowe muzealiów oraz udziela zgody na filmowanie ekspozycji w celach popularyzatorskich, naukowych, komercyjnych i kolekcjonerskich.

Zasady udostępniania

 1. Zdjęcia udostępniane są na postawie pisemnego wniosku (plik do pobrania wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej_MOB DOC 40 KB) skierowanego na adres: sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl
 2. Wizerunek przekazywany jest w formie cyfrowej.
 3. Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z realizacją zlecenia.
 4. Muzeum nie udostępnia fotografii obiektów, do których nie przysługują mu autorskie prawa majątkowe umożliwiające swobodne dysponowanie wizerunkiem chronionego zabytku, chyba że zamawiający uzyska zgodę od autora dzieła lub jego następców prawnych.
 5. Przy zamówieniach wizerunków cyfrowych o wysokiej rozdzielczości ceny ustalane są w oparciu o cennik. Uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania wizerunku w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych zamówieniach, które mogą mieć wpływ w szczególności na czas przygotowania i zaangażowanie zespołu pracowników.
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo do wnioskowania o jeden egzemplarz publikacji do zbiorów Biblioteki MOB.
 7. Podane ceny są cenami brutto.
 8. Ustalone ceny mogą ulec zmianie, jeżeli charakter usług i udzielonych licencji uzasadniają potrzebę zastosowania indywidualnej wyceny.
 9. Ponowne wykorzystanie pliku z wizerunkiem wymaga uzyskania ponownej zgody.
 10. Pytania dot. realizacji zamówień zajmuje się: Dział Ewidencji, Digitalizacji i Konserwacji Zbiorów – Pracownia Digitalizacji
 11. Wnioski należy składać:
  sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl, tel. (52) 52 53 555
  Do pobrania
  wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej_MOB DOC 40 KB
  bip_wniosek_ponowne_wykorzystywanie_informacji_publiczne.pdf 196 KB

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Muzeum

 • I. Wizerunki cyfrowe muzealiów nieobjęte prawami autorskimi – tzw. domena publiczna

  Zamawiający zobowiązuje się do zamieszczenia w publikacji pod fotografią informacji, że obiekt pochodzi ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

  Stawki opłat za udostępnienie lub przekazanie informacji sektora publicznego, niezależnie od celu udostępnienia przygotowane w wysokiej rozdzielczości:
   
  15 zł/ 1 szt. – koszt udostępnienia wizerunku lub nagrania dźwiękowego
  40 zł/ 1 szt. – koszt wykonania digitalizacji obiektu lub nagrania dźwiękowego, który nie posada cyfrowego odwzorowania
  10 zł stały koszt związany z realizacją zlecenia*
   
  Skany dokumentacji archiwalnej (m.in. teczki artystów, dokumentacja wystaw z biblioteki MOB) JPG – 1 zł/strona
  Muzeum nie udostępnia ww. dokumentacji w wersji papierowej!
  10 zł stały koszt związany z realizacją zlecenia*


  * Koszty związane z przygotowaniem i wysyłką przesyłki pocztowej. W przypadku realizacji usługi za granicę Rzeczpospolitej Polskiej koszty związane z realizacją zlecenia będą określane indywidualnie w oparciu o cenniki międzynarodowe firm świadczących usługi pocztowe.

 

 • II. Wizerunki cyfrowe muzealiów z autorskimi prawami majątkowymi, fotografie ekspozycji i przestrzeni zewnętrznych

  Udostępnienie wizerunków następuje na mocy odpłatnej, niewyłącznej umowy licencyjnej z prawem do jednorazowej publikacji.

  Stawki opłat za udostępnienie lub przekazanie informacji sektora publicznego, cel naukowy, edukacyjny, badawczy:

  JPG – 4 zł/1 szt.
  TIFF – 15 zł/1 szt.
  20 zł/1 szt. – koszt wykonania digitalizacji obiektu, który nie posada cyfrowego odwzorowania  oraz udostępnienie wizerunku
  10 zł stały koszt związany z realizacją zlecenia*

   

  Skany dokumentacji archiwalnej (m.in. teczki artystów, dokumentacja wystaw z biblioteki MOB) JPG – 1 zł/strona
  Muzeum nie udostępnia ww. dokumentacji w wersji papierowej!
  10 zł stały koszt związany z realizacją zlecenia*

  * Koszty związane z przygotowaniem i wysyłką przesyłki pocztowej. W przypadku realizacji usługi za granicę Rzeczpospolitej Polskiej koszty związane z realizacją zlecenia będą określane indywidualnie w oparciu o cenniki międzynarodowe firm świadczących usługi pocztowe.

  Stawki opłat za udostępnienie lub przekazanie informacji sektora publicznego, cel komercyjny, inny:
   
  FOTO JPG – 8 zł/1 szt.
  TIFF – 30 zł/1 szt.
  40 zł/1 szt. – koszt wykonania digitalizacji obiektu, który nie posada cyfrowego odwzorowania
  10 zł stały koszt związany z realizacją zlecenia*
   
  Skany dokumentacji archiwalnej (m.in. teczki artystów, dokumentacja wystaw z biblioteki MOB) JPG – 2 zł/strona
  Muzeum nie udostępnia ww. dokumentacji w wersji papierowej!
  10 zł stały koszt związany z realizacją zlecenia*

  * Koszty związane z przygotowaniem i wysyłką przesyłki pocztowej. W przypadku realizacji usługi za granicę Rzeczpospolitej Polskiej koszty związane z realizacją zlecenia będą określane indywidualnie w oparciu o cenniki międzynarodowe firm świadczących usługi pocztowe.

 


Providing access to digital images of collections

The Leon Wyczółkowski District Museum in Bydgoszcz provides access to digital representations of museum objects and grants permission to film exhibitions for popularization, scientific, commercial and collector purposes.

Rules on access

 1. Photos are made available on the basis of a written request (downloadable file wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej_MOB DOC 40 KB) sent to the following address: sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl
 2. The image is transferred in digital form.
 3. The ordering party is obliged to cover the costs connected with the execution of the order.
 4. The Museum does not provide access to photographs of objects to which it does not hold the copyright permitting free disposal of the image of the protected item, unless the ordering party obtains permission from the author of the work or his/her legal successors.
 5. When ordering high-resolution digital images, prices are set according to a price list. The costs of preparing and transferring the image in a specific manner and form and other factors in the case of non-standard orders which may affect, in particular, the time of preparation and the engagement of the team will be taken into account.
 6. The Museum reserves the right to request one copy of the publication for the MOB Library collection.
 7. The prices quoted are gross prices.
 8. The agreed prices are subject to change if the nature of the services and the licences granted justify the need for an individual quote.
 9. Re-use of the image file requires renewed consent.
 10. Questions about order processing are handled by: The Records, Digitisation and Collections Preservation Department - Digitisation Lab
 11. Applications are to be submitted to:
  sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl, tel. (52) 52 53 555

  Downloadable files:
  wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej_MOB DOC 40 KB (application for rendering available public information)
  bip_wniosek_ponowne_wykorzystywanie_informacji_publiczne.pdf 196 KB (application for re-use of public information)

 

Detailed information can be found on the Museum's website

 • I. Digital images of museum items not covered by copyright – the so-called public domain

  The Ordering Party undertakes to place in the publication under the photograph information that the object comes from the collection of the Leon Wyczółkowski District Museum in Bydgoszcz.

  Rates of charges for the provision or transfer of public sector information, irrespective of the purpose of the provision, prepared in high resolution:
   

  15 PLN / 1 pc. – the cost of providing an image or a sound recording
  40 PLN / 1 pc. – the cost of digitising an item or sound recording which has not been previously digitised
  10 PLN fixed cost related to execution of an order*
   
  Scans of archival documentation (e.g. artists' portfolios, exhibition documentation from the MOB library) JPG - 1 PLN / page
  The Museum does not make the above documentation available as a hard copy!
  10 PLN fixed cost related to execution of an order*

  * Costs related to the preparation and sending of the postal item. In the case of services provided outside of the Republic of Poland, costs related to the execution of the order will be determined individually, based on international price lists of companies providing postal services.


   
 • II. Digital images of museum objects with copyrights, photographs of exhibitions and outdoor spaces

  The images are rendered available under a paid, non-exclusive licence agreement with the right to one-off publication.

  Fee rates for sharing or transferring public sector information, scientific, educational, research purpose:

  JPG - 4 PLN / 1 pc.
  TIFF - 15 PLN / 1 pc.
  20 PLN / 1 item. - the cost of digitising an object that does not have a digital reproduction and making the image available
  10 PLN fixed cost related to execution of an order*
   
  Scans of archival documentation (e.g. artists' portfolios, exhibition documentation from the MOB library) JPG - 1 PLN / page
  The Museum does not make the above documentation available as a hard copy! 
  10 PLN fixed cost related to execution of an order*

      * Costs related to the preparation and sending of the postal item. In the case of services provided outside of the Republic of Poland, costs related to the execution of the order will be determined individually, based on international price lists of companies providing postal services.


  Fee rates for sharing or transferring public sector information, commercial purpose, other:

  PHOTO JPG - 8 PLN / 1 pc.
  TIFF - 30 PLN / 1 pc.
  40 PLN / 1 pc. - cost of digitising an object that does not have a digital reproduction
  10 PLN fixed cost related to execution of an order*
   
  Scans of archival documentation (e.g. artists' portfolios, exhibition documentation from the MOB library) JPG - 2 PLN / page
  The Museum does not make the above documentation available as a hard copy! 
  10 PLN fixed cost related to execution of an order*

  * Costs related to the preparation and sending of the postal item. In the case of services provided outside of the Republic of Poland, costs related to the execution of the order will be determined individually, based on international price lists of companies providing postal services.

 

 Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData