Muzeum bez barier
Wpisz wyszukiwaną frazę
Generic filters
Oferta pracy na stanowisko: asystent konserwatorski

Oferta pracy na stanowisko: asystent konserwatorski

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: asystent konserwatorski w Dziale Ewidencji, Digitalizacji i Konserwacji Zbiorów / Pracownia Konserwacji. Na zgłoszenia czekamy do 15 sierpnia 2022 r.

Szczegóły: https://bit.ly/3IrBQJu

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za: konserwację malarstwa i rzeźby polichromowanej; planowanie i kosztorysowanie prac konserwatorskich; wykonywanie dokumentacji konserwatorskiej; kontrola stanu zachowania muzealiów oraz depozytów i nadzór nad profilaktyką w zakresie wszystkich kolekcji Muzeum; wykonywanie zabiegów konserwatorskich związanych z przygotowaniem obiektów do ekspozycji; wykonywanie opinii konserwatorskich; nadzór nad właściwymi warunkami ekspozycji oraz magazynów (wilgotność, temperatura, natężenie światła); udział w realizacji wystaw; współpraca przy przygotowywaniu wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich oraz wyposażenia pracowni.

 

Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego (dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów lub dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów), preferowane – konserwacja i restauracja dzieł sztuki o specjalizacji konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej;
  • doświadczenia przy pracach konserwatorskich (w zakresie posiadanej specjalizacji) oraz doświadczenia w przygotowywaniu programów konserwatorskich;
  • znajomości wymogów konserwatorskich oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów;
  • znajomości języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym. Wymagania dodatkowe:
  • samodzielność i dokładność;
  • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej;
  • terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 15.08.2022 r. na adres: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 4 lub drogą elektroniczną na adres: kadry@muzeum.bydgoszcz.pl  CV, list motywacyjny oraz składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem  do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski  osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej  osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż 2 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji  Muzeum nie zwraca przesłanych dokumentów.

 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – zawartych w dokumentach aplikacyjnych – przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy ul. Gdańska 4, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych zamieszczoną na stronie https://muzeum.bydgoszcz.pl

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy ul. Gdańska 4.

2. Może Pani/Pan w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@muzeum.bydgoszcz.pl

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie: a) art. 6 ust. 1 pkt a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV i liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia b) wyraźnej zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, tzw. danych wrażliwych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (m.in. dane dotyczące zdrowia), przekazanych z własnej inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie c) art. 6 ust. 1 pkt c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 22¹ § 1 i 2 kodeksu pracy, w zakresie danych osobowych, które pracodawca żąda od kandydata do pracy, tj. imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

4. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w pkt. 3 c) jest wymogiem ustawowym, koniecznym dla potrzeb udziału w procesie rekrutacji W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Pełna treść Klauzuli informacyjnej dot. ochrony danych osobowych znajduje się na stronie https://muzeum.bydgoszcz.pl

Ikona elementu graficznego w ramie Zobacz również

Zielone Mikołajki – warsztaty

Komunikat

Zielone Mikołajki – warsztaty

Poszerzamy ekipę Muzeum!

Komunikat

Poszerzamy ekipę Muzeum!

Nowa oferta edukacyjna do wystawy graficznej : Anna Sobol-Wejman i Stanisław Wejman

Komunikat

Nowa oferta edukacyjna do wystawy graficznej : Anna Sobol-Wejman i Stanisław Wejman

Kupuj i rezerwuj online

Bilety na wystawy czasowe oraz stałe, wydarzenia, wykłady i inne

Spotkania
w Muzeum

Spacery, spotkania kuratorskie, literackie, wykłady i więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK