kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:

Użyczenia/Kwerendy

 §1

 
1. Użyczenie muzealiów oraz wykorzystanie wizerunków muzealiów, będących w zbiorach Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy wymaga zgody Dyrektora Muzeum.
 
2. Szczegółowe warunki użyczenia oraz warunki wykorzystania wizerunków określają stosowne umowy przygotowane w drodze negocjacji z Biorącym do używania. 
 
3. Wszystkie instytucje, pragnące skorzystać ze zbiorów Muzeum w celach ekspozycyjnych, powinny składać prośby o użyczenie z wyprzedzeniem minimum:
sześciomiesięcznym w przypadku wystaw krajowych
rocznym w przypadku wystaw zagranicznych oraz gdy ilość użyczanych muzealiów przekracza 20 obiektów 
 
Prośba powinna zawierać:
pełną nazwę instytucji wraz z adresem 
dane osoby/osób posiadających prawo do reprezentowania instytucji  i zawierania umów
tytuł wystawy 
termin i miejsce wystawy oraz ewentualnych kolejnych edycji 
pełną listę zabytków (numer inwentarzowy obiektu, nazwa/tytuł, wytwórnia/autor)
 
Podanie wymienionych danych jest konieczne w celu przygotowania stosownej umowy użyczenia. Terminy będą naliczane od daty otwarcia planowanej wystawy, a ich przekroczenie wiąże się z możliwością odmowy użyczenia.
 
Prośby należy składać pisemnie na adres Muzeum lub mailowo na adres: sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl
 
4. Prace na podłożu papierowym lub kartonowym użyczane są w postaci oprawionej. 
W przypadku konieczności wykonania nowej oprawy, Biorący do używania ponosi odpłatność w wysokości 50 % jej wartości. Koszty oprawy ustala przedstawiciel Użyczającego przedkładając je Biorącemu do używania pisemnie (drogą mailową). Odmowa w partycypowaniu w kosztach oprawy wiąże się z możliwością odmowy użyczenia.
 
 
§2
 
1. Muzeum udostępnia odpłatnie wizerunki obiektów wraz z prawami do ich publikacji, zarówno do celów naukowych jak i komercyjnych.  Wszelkie opłaty są naliczane według cennika zamieszczonego na stronie internetowej Muzeum www.muzeum.bydgoszcz.pl 
 
 
2. Fotografie na potrzeby katalogu oraz innych materiałów promocyjnych wystawy należy zamawiać w formie pisemnej z minimum trzymiesięcznym wyprzedzeniem.
 
Zamówienie powinno zawierać: 
pełną nazwę instytucji wraz z adresem 
dane osoby/osób posiadających prawo do reprezentowania instytucji i zawierania umów
dane zamawiającego niezbędne do wystawienia faktury VAT
opis publikacji (autor, tytuł i data)
nakład wydawnictwa
listę zamawianych fotografii obiektów - dane obiektu (numer inwentarzowy obiektu, nazwa/tytuł, wytwórnia/autor)
 
Podanie wymienionych danych jest konieczne w celu przygotowania stosownej umowy o udostępnienie materiału fotograficznego oraz wystawienia faktury Vat.
 
Zamówienie należy składać pisemnie na adres Muzeum lub mailowo na adres: sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl.
 
Muzeum poinformuje Zamawiającego o szacunkowych kosztach wykonania fotografii pisemnie (drogą mailową). Odmowa zapłaty wiąże się z możliwością odmowy udzielenia zgody na udostępnienie materiału fotograficznego.
 
                                                                             §3

W trosce o bezpieczeństwo zbiorów Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy nie użycza prac wykonanych techniką pastelu.

- - - - - - - - - - - - -

Komunikat Działu Inwentaryzacji Zbiorów

W związku z prowadzonym Spisem z natury, Dział Inwentaryzacji Zbiorów informuje, że od  23.08.2018 do 31.12.2018 wstrzymane zostaje przyjmowanie i realizacja: kwerend, zamówień na udostępnienie nowych reprodukcji cyfrowych zbiorów oraz wypożyczeń z Działu Historii MOB. Przepraszamy za utrudnienia.

 

Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData