kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Czystość i brud. Higiena między wielkimi wojnami (1918-1939)

Dwudziestolecie międzywojenne to specyficzny, pełen sprzeczności, okres w dziejach cywilizacji Zachodu. Cechował się on zmianami w sposobie życia – „wybuchem” wolności, odejściem od dotychczasowych norm kulturowych, politycznych i społecznych, spowodowanym koniecznością odreagowania masowej traumy I wojny światowej. Zjawiska te były możliwe dzięki postępowi technologicznemu, który przyczynił się też do znacznej poprawy standardów życia, w tym higieny osobistej i masowej. W nowej rzeczywistości pojawiły się jednak również techniczne i społeczne warunki dla powstania i funkcjonowania rządów autorytarnych, a także totalitarnych reżimów bazujących głównie na powszechnych frustracjach, podsycanych przez bezprecedensową propagandę wykorzystującą często pojęcia „czystości” i „brudu”. Zaznaczyć też trzeba, że poprawa warunków życiowych nie była powszechna.     W okresie tym istniały bowiem zarówno metropolie, w których stworzono służące do dziś rozwiązania socjalne, sanitarne, komunikacyjne i urbanistyczne („szklane domy”), jak i zapadłe wsie, których mieszkańcy żyli według dawnych reguł, rytuałów i standardów. Ponadto, z powodu zaistniałej wówczas globalizacji, w latach 1929-1933, niemal cały cywilizowany świat przeżywał wielki kryzys ekonomiczny, wpływający negatywnie na poziom życia, ewokujący obraz utraconego raju „szalonych lat dwudziestych” i stanowiący pożywkę dla frustracji przedstawicieli narodów pokonanych w 1918 r. Wreszcie czas między wielkimi wojnami nie był dwudziestoleciem nieustannego pokoju.W pierwszych jego latach toczono bowiem liczne konflikty zbrojne, będące „małymi kontynuacjami wielkiej wojny”. W latach ostatnich trwała zaś hiszpańska wojna domowa, stanowiąca poligon doświadczalny dla nowych technologii wojennych i ideologii; będąca de facto zapowiedzią końca omawianego okresu.

Każda epoka wypracowywała własny sposób pojmowania czystości i brudu, a w związku z tym także i oryginalną koncepcję higieny. Celem niniejszej konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie w jaki sposób do problemu higieny podchodzili ludzie w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1918 – 1939)? Do udziału w tym, interdyscyplinarnym przedsięwzięciu zapraszamy historyków różnych specjalności, których zainteresowania dotyczą powyższego okresu, a w szczególności badaczy dziejów: medycyny, nauki, techniki, kultury oraz sztuki. Zamiarem organizatorów jest kontynuowanie tym samym cyklu konferencji naukowych poświęconych kwestii higieny na przestrzeni dziejów – od starożytności po koniec XX w.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 300 zł. (dla uczestników studiów doktoranckich 250 zł). W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz wydawnictwo zawierające wygłoszone referaty. Koszty noclegów uczestnicy pokrywają indywidualnie. Jednocześnie zaznacza się, że do druku będą skierowane wyłącznie teksty, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów oraz zostaną prawidłowo przygotowane pod względem edytorskim (wymogi redakcyjne będą przekazane w kolejnym komunikacie).

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 16 stycznia 2017 r., na adres: wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl formularza zgłoszeniowego (patrz niżej) wraz ze streszczeniem (ok. 1500 znaków) proponowanego referatu. Formularz można również przesłać tradycyjną pocztą na adres:

Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa                                                                                                                        Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy                                                                                                          Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu                                                                                                                

ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz    

 z dopiskiem „Czystość i brud”.

 

Termin nadesłania pełnych tekstów referatów – 15 maja 2017 r.

 

Organizator:

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

- Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa

- Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

Współorganizatorzy:

     - Ośrodek Historii Kultury Materialnej. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

     -  Zakład Historii Stosunków Międzynarodowych XIX i XX wieku

       (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy)

     - Zakład Historii Sztuki i Kultury

       (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

     - Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego     

       (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

 

W przypadku pytań proszę dzwonić:

dr Wojciech Ślusarczyk, tel. 661 87 62 62

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji [PDF]

Organizatorzy:

Partner:      

 

Współpraca:

Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData