kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:
VIII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej pt. „Miastotwórcza rola dziedzictwa sztuki inżynieryjnej – studium Zabrza”, 14-15 listopada 2018 r., Zabrze

 
Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej wraz z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zaprasza na VIII Spotkanie Forum
Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej poświęcone problematyce miastotwórczej roli dziedzictwa sztuki
inżynieryjnej, podczas którego zaprezentowane zostaną wybrane przykłady realizacji zmian funkcji
i ponownego wykorzystania dziedzictwa przemysłowego. Uczestnicy 2-dniowego spotkania zapoznają się
z dokonaniami Muzeum Górnictwa Węglowego i Szybu Maciej, zarówno w formie referatowej jak i wizyt
studyjnych oraz będą uczestniczyć w panelu dyskusyjnym z zaproszonymi ekspertami.
 
Gościem specjalnym VIII Spotkania Forum, który wygłosi wystąpienie otwierające pt. Przemysłowy sztafaż,
będzie reporter, fotograf i autor książek p. Filip Springer.
 
VIII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej realizowane jest w ramach inicjatywy
Dziedzictwo i Rozwój – Stała Konferencja Muzeów i Samorządu Terytorialnego, zaś Partnerami
wydarzenia są: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Szlak Zabytków Techniki województwa śląskiego oraz Stowarzyszenie Genius Loci.
 
PROGRAM
Dzień I, 14 listopada
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Sztolnia Królowa Luiza, ul. Wolności 408
 
12.00 – 14.20 sesja referatowa
moderator: Adam Kowalski – Zastępca Dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach
 
12.00 – 12.10 przywitanie uczestników VIII Spotkania Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej
 
12.10 – 12.30 wystąpienia wprowadzające:
– dr hab. Michał F. Woźniak – Prezes Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, Dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
– dr Ferdynand Morski – Dyrektor Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
 
12.30 – 13.00 Wystąpienie otwierające – Przemysłowy sztafaż,
Filip Springer
 
13.00 – 13.20 Dziedzictwo industrialne w regionie przemysłowym – bogactwo możliwości czy kłopotliwy spadek?,
Przemysław Smyczek, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 
13.20 – 13.40 wystąpienie dot. zarządzania dziedzictwem poprzemysłowym z perspektywy miejskiej,
przedstawiciel samorządu Miasta Zabrze
 
13.40 – 14.00 Zmiana funkcji i adaptacja obiektów dziedzictwa poprzemysłowego na cele muzealne,
Michał Glosz, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
 
14.00 – 14.20 Szyb Maciej w Zabrzu – przykład unikatowego zachowania i wykorzystania  dziedzictwa poprzemysłowego,
mgr inż. arch. Danuta Żabicka-Barecka, dr inż. Zbigniew Barecki, mgr inż. Kamil Barecki
 
14.20 – 14.50 lunch
 
15.00 – 18.00 wizyta studyjna w Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
 
19.30 kolacja w Kopalni Guido (zjazd do kopalni godz. 19.00)
 
Dzień II, 15 listopada
Szyb Maciej, ul. Srebrna 6
 
09.00 – 10.30 wizyta studyjna w Szybie Maciej
 
10.30 – 12.30 panel dyskusyjny poświęcony miastotwórczej roli dziedzictwa sztuki inżynieryjnej,
do którego zaproszeni zostali:
– Dr inż. Elżbieta Hibner, Prezes Fundacji Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej Pro
Publico Bono
– Dr Ferdynand Morski, Dyrektor Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
– Przemysław Smyczek, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego
– Józef Gumienny
– Waldemar Rataj, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów – moderator panelu
 
12.30 – 13.00 dyskusja i podsumowanie VIII Spotkania Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej
 
* Program konferencji może ulec zmianie.
 
 
 
Termin i miejsce Konferencji:
14 listopada 2018 r. – Muzeum Górnictwa Węglowego z Zabrzu, Sztolnia Królowa Luiza, ul. Wolności 408,
15 listopada 2018 r. – Szyb Maciej, ul. Srebrna 6
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 listopada 2018 roku poprzez formularz
zgłoszeniowy dostępny pod linkiem:
Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje termin zgłoszenia.
Wszelkie informacje dot. spotkania (w tym również program) można uzyskać kontaktując się z Organizatorem
e-mail: smsi@muzeum.bydgoszcz.pl.
 
 

Regulamin udziału w VIII Spotkaniu Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej pt. „Miastotwórcza rola dziedzictwa sztuki inżynieryjnej – studium Zabrza”

I. Postanowienia ogólne

§1
1. Organizatorem VIII Spotkania Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej pt. „Miastotwórcza rola dziedzictwa sztuki inżynieryjnej – studium Zabrza”, zwanego dalej Spotkaniem, jest Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej z siedzibą w Bydgoszczy (85-006), ul. Gdańska 4, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000632095, NIP: 5542940558 zwane dalej Organizatorem.
2. Współorganizatorem Spotkania jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
3. Wydarzenie jest realizowane przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
4. Spotkanie odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2018 roku w Zabrzu: w Muzeum Górnictwa Węglowego, ul. Wolności 408 oraz Szybie Maciej, ul. Srebrna 6.

§2
1. Komunikaty oraz informacje dotyczące spotkania będą publikowane na stronie www.muzeum.bydgoszcz.pl, a wszelkie pytania dotyczące Spotkania należy kierować drogą elektroniczną na adres: smsi@muzeum.bydgoszcz.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiadania na zadane pytania oraz kontaktowania się z uczestnikami telefonicznie, na wskazany przez uczestnika numer telefonu lub za pośrednictwem poczty e-mail, na wskazany adres mailowy.
2. Uczestnikami Spotkania mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu lub szkodę majątkową u osób, które wprowadziły Organizatora w błąd, co do swojej pełnoletniości.

§3
1. Celem spotkania jest przybliżenie działalności Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki miastotwórczej roli dziedzictwa sztuki inżynieryjnej.
2. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza, że Uczestnik:
a. został poinformowany przez Organizatora o sposobie przeprowadzania Spotkania, czasie jego trwania oraz treści niniejszego Regulaminu i akceptuje warunki określone przez Organizatora,
b. akceptuje wszelkie warunki, zasady i regulaminy obowiązujące na terenie miejsc Spotkania, zobowiązując się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na tych terenach.

II. Warunki uczestnictwa w Spotkaniu
§4
1. Uczestnicy Spotkania, przechodząc pomyślnie proces rejestracji, zyskują status Słuchacza.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu udziału w Spotkaniu zostaną ogłoszone Uczestnikom zgodnie z postanowieniami §2, przy czym:
a. warunkiem zgłoszenia chęci uczestnictwa w Spotkaniu jest dokonanie rejestracji,
b. rejestracja odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej i zamieszczonego na niej elektronicznego formularza,
c. rejestracja będzie polegać na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, który przekazany zostanie do Organizatora.
d. liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona,
e. o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń,
f. rejestracja trwa do 8 listopada 2018 roku,
g. o wynikach rejestracji każdy Uczestnik zostanie poinformowany mailowo.
3. Wysyłając zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania, w tym dotyczące jego zdrowia, które mogłyby mieć wpływ na możliwość udziału w Spotkaniu (w szczególności choroby przewlekłe, bądź wymagające zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, bądź konieczność hospitalizacji) oraz że jest w stanie pod względem zdrowotnym wziąć udział w Spotkaniu.
4. Uczestnik nie może dochodzić względem Organizatora żadnych roszczeń, związanych z pogorszeniem stanu zdrowia podczas trwania Spotkania, jeśli nastąpił on w wyniku niepoinformowania Organizatora o istnieniu okoliczności wskazanych w §2 ust. 2, podania w tym zakresie nieprawdziwych informacji lub wprowadzenia Organizatora w błąd.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu Spotkania.
6. Zabrania się uczestniczenia w Spotkaniu osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz ich spożywania w trakcie.
7. Zabrania się wszelkich działań powodujących lub mogących spowodować wprowadzenie w błąd Organizatora lub innych uczestników rejestracji, zakłócanie prawidłowości przebiegu rejestracji lub naruszenie jej bezpieczeństwa. Działania takie będą skutkować natychmiastową dyskwalifikacją. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Organizator.
8. Organizator ma prawo dowolnego wydłużenia lub skrócenia czasu trwania rejestracji, w szczególności w przypadku tymczasowej awarii serwera.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania pytań przez system rejestracyjny, w tym w szczególności w sytuacji nadmiernego obciążenia, awarii serwisu, bądź innych nieprzewidywalnych okoliczności.

III. Uczestnik – Słuchacz
§5
1. Udział w spotkaniu jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. Organizator zapewnia częściowe wyżywienie podczas trwania Spotkania oraz możliwość korzystania z atrakcji dodatkowych (zwiedzanie); (bez noclegu).
2. Rejestracji należy dokonać do dnia 8 listopada 2018 roku.

IV. Rezygnacja z uczestnictwa
§ 6
1. Zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji należy dokonać na adres email: smsi@muzeum.bydgoszcz.pl


V. Zgody i prawa
§ 7
1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 833) o ochronie danych osobowych w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z udziałem w spotkaniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w spotkaniu. Uczestnicy mają prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.
2. Prelegenci wyrażają zgodę na przekazanie Organizatorowi swoich danych osobowych, danych biograficznych i wizerunku w procesie rejestracji oraz na udostępnienie podczas Spotkania i na wykorzystywanie ich w działaniach z nim związanych.
3. Prelegenci i Słuchacze wyrażają zgodę na utrwalenie i wykorzystanie ich wizerunku oraz zarejestrowanych materiałów z ich udziałem, w tym również udzielonych wywiadów w czasie trwania Spotkania, jak i po jej zakończeniu w celu prowadzenia działań promocyjno-marketingowych przez Organizatora.
4. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykorzystania wyżej wymienionych materiałów przez Organizatora.
5. Osoby rejestrujące się mogą zgłaszać uwagi, reklamacje i zastrzeżenia do przebiegu rejestracji, w formie e-maila na adres smsi@muzeum.bydgoszcz.pl, najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia rejestracji. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 3 dni roboczych, a o uznaniu ich zasadności lub bezzasadności uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Ocena przesłanych przez Uczestników uwag, reklamacji i zastrzeżeń nastąpi w oparciu o wartość merytoryczną oraz poprzez umotywowanie chęci uczestnictwa w Spotkaniu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania uwag, reklamacji i zastrzeżeń przez system rejestracyjny, w tym w szczególności w sytuacji nadmiernego obciążenia, awarii serwisu, bądź innych nieprzewidywalnych okoliczności.

§8
1. Organizator nie zwraca żadnych kosztów ponoszonych przez Uczestników w związku z uczestnictwem w Spotkaniu, w szczególności nie zapewnia zwrotu kosztów za przejazd oraz nocleg.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia się przez Uczestnika na spotkanie lub za brak możliwości przekazania danych osobowych z przyczyn niezależnych od Organizatora.

§9
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuję, iż:
a. administratorem danych osobowych Uczestnika jest Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjne, ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz;
b. dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z udziałem w Spotkaniu na podstawie art. 6 ust 1 pkt f RODO.
c. odbiorcą danych osobowych będą osoby prowadzące rejestrację.
2. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Spotkania, nie dłużej niż do 30 czerwca 2019 roku;
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, rozumianym jako potwierdzenie uczestnictwa w Spotkaniu. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieukończony prawidłowo proces rejestracji.

VI. Postanowienia końcowe
§ 10
1. Warunkiem uczestnictwa w Spotkaniu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia spotkania, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
3. Niniejszy Regulamin będzie dostępny do wglądu na stronie internetowej www.muzeum.bydgoszcz.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad i programu, w tym treści niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej www.muzeum.bydgoszcz.pl.
5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Konferencją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy, według siedziby Organizatora.
6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą podanych danych w związku ze spotkaniem. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność w szczególności za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych kontaktowych, które utrudniają lub uniemożliwiają skontaktowanie się przez Organizatora z Uczestnikiem.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

_____________________________________
 
Funkcjonujące od 2016 r. Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej to otwarta platforma współpracy o zasięgu
ogólnopolskim, którą tworzą muzea oraz inne instytucje kultury i podmioty programowo zajmujące się
dziedzictwem technicznym i poprzemysłowym, zorganizowane w sieć (obejmującą swym zasięgiem wszystkie regiony
kraju), w celu wypracowania i wdrożenia doktryny dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, jego ochrony, zarządzania,
upowszechniania i promocji.
Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData