kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:

Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej i Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej

FORUM DZIEDZICTWA SZTUKI INŻYNIERYJNEJ / FDSI

Z inicjatywy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
i Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, we współpracy programowej
i przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 18 listopada 2015 w Łodzi 
(w Centralnym Muzeum Włókiennictwa) odbyło się seminarium programowe przygotowujące uruchomienie
Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej.

FDSI - CO TO JEST?

Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej to otwarta platforma współpracy, którą w zamierzeniu tworzyć będą muzea oraz inne instytucje kultury i podmioty programowo zajmujące się dziedzictwem technicznym i poprzemysłowym, zorganizowane w sieć (obejmującą swym zasięgiem wszystkie regiony kraju), w celu wypracowania i wdrożenia doktryny dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, jego ochrony, zarządzania, upowszechniania i promocji.

ZAŁOŻENIA

Głównym zadaniem Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej  jest  sformułowanie – dostosowanej do misji i zadań muzeów – polskiej doktryny dziedzictwa sztuki inżynieryjnej obejmującej wypracowanie – w ramach Strategii Rozwoju Muzealnictwa – standardów opieki nad zabytkami sztuki inżynieryjnej oraz promocji wzorców kultury pamięci odnoszącej się do tego rodzaju dziedzictwa, w tym działalności upowszechnieniowej. Forum będzie organizować współpracę muzeów oraz administracji publicznych; w szczególności administracji samorządu terytorialnego,  instytucji nauki i samorządów zawodowych, organizacji obywatelskich i osób fizycznych, zainteresowanych ustanowieniem w Polsce nowoczesnego i skutecznego systemu ochrony
i opieki nad zabytkami oraz kształtowania kultury pamięci dotyczącej dziedzictwa sztuki inżynieryjnej.

CELE

1. Wypracowanie polskiej doktryny dziedzictwa sztuki inżynieryjnej – dostosowanej do misji i zadań muzeów – obejmującej zarówno problematykę związaną z określeniem zakresu owego dziedzictwa, jak i zagadnienia dotyczące jego ochrony i konserwacji oraz formy i zakresu jego udostępniania oraz promocji.

2. Udział w inicjowaniu i tworzeniu instrumentów prawnych ochrony dziedzictwa sztuki inżynieryjnej dostosowanych do realiów opieki na tym dziedzictwem.

3. Pełnienie roli głosu doradczego i opiniotwórczego dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie postępowania z obiektami techniki.

4. Dzielenie się doświadczeniami w zakresie ochrony i konserwacji dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, a także zarządzania nim. Wymiana dobrych praktyk związanych z: budowaniem oferty (m.in. udostępnianie, edukacja, wystawiennictwo, działalność naukowa), sieciowaniem usług i dystrybucją dziedzictwa sztuki inżynieryjnej; powiązanych z turystyką kulturową / industrialną np. tworzenie turystycznych szlaków dziedzictwa.  

5. Standaryzacja działań z zakresu:  organizacji pracy, budowania oferty, obsługi publiczności i dystrybucji (m.in. standardy dostępności, tworzenia treści, jakości obsługi klienta, promocji) oraz tworzenie i wdrażanie programów szkoleniowych niezbędnych do osiągnięcia wypracowanych standardów.

DZIAŁANIA

1. Podjęcie działań (m.in. rzeczniczych, edukacyjnych i promocyjnych) zmierzających do podniesienia znaczenia dziedzictwa sztuki inżynieryjnej w społeczeństwie, poczynając od środowiska muzealników, poprzez członków samorządów terytorialnych i organizatorów, na miłośnikach kultury i turystyki kończąc. Forum winno stać się instytucją rzecznictwa publicznego na rzecz dziedzictwa sztuki inżynieryjnej.

Przykłady dziedzictwa materialnego sztuki inżynieryjnej, jako świadkowie historii i miejsca pamięci działalności współczesnego człowieka, będące punktem wyjścia do opowieści
o życiu ludzi (dziedzictwo niematerialne), stanowią znaczącą część naszej kultury, naszego dziedzictwa i tożsamości. Bez nich nasza historia będzie niepełna, stąd tak ważne jest zajmowanie się tym dziedzictwem, konsekwentne podnoszenie jego znaczenia a, w rezultacie, wytworzenie swoistej mody na nie.

2. Podjęcie działań zmierzających do wykształcenia konserwatorów sztuki inżynieryjnej, których brak  w polskim systemie ochrony dziedzictwa.

3. Wypracowanie wspólnych zasad teoretycznych konserwacji wszelkich obiektów sztuki inżynieryjnej znajdujących się w muzeach o różnych profilach działalności (w odniesieniu do obiektów w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu).

4. Wspieranie tworzenia wyspecjalizowanych dla danych grup zabytków pracowni konserwatorskich przy muzeach regionalnych.

5. Współpraca w zakresie kształcenia i prowadzenia praktyk zawodowych konserwatorów obiektów sztuki inżynieryjnej.

6. Identyfikacja dziedzictwa sztuki inżynieryjnej o ponadregionalnym znaczeniu i podjęcie działań zmierzających do jego zachowania oraz udzielanie wsparcia podmiotom podejmującym się ratowania dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, w tym z zakresu konserwacji, rewitalizacji i renowacji obiektów (poprzemysłowych) sztuki inżynieryjnej.

Elementem niezbędnym przy realizacji tego celu jest rozwój już istniejącej i podjęcie nowej współpracy muzeów i podmiotów zarządzających dziedzictwem sztuki inżynieryjnej
z samorządem terytorialnym, w czym pomóc może Konferencja Muzeum i Samorząd Terytorialny, będąca stałym forum współpracy muzeów i jednostek samorządu terytorialnego.

7. Podejmowanie działań edukacyjnych przybliżających społeczeństwu dziedzictwo sztuki inżynieryjnej zarówno materialne, jak i niematerialne – związane zarazem  z aspektem społecznym (tradycje, zwyczaje i rytuały pracownicze), jak i zawodowym (wiedza technologiczna, „know how” związane z produkcją i zarządzaniem). Praca na rzecz zwiększenia roli muzeów dziedzictwa sztuki inżynieryjnej w kształtowaniu kulturalnym i historycznym społeczeństwa. Szczególnym elementem dziedzictwa niematerialnego jest wiedza reprezentantów tzw. „wymierających zawodów”, którą należy udokumentować i zachować dla następnych pokoleń.

8. Tworzenie wspólnych projektów: naukowych, wystawienniczych, edukacyjnych i promocyjnych o charakterze lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.

Prace Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej stanowią integralną część Strategii Rozwoju Muzealnictwa opracowywanej przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz wpisują się w działalność Konferencji Muzeum i Samorządu Terytorialnego.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - 

Powołanie Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej i Forum Dziedzictwa Sztuki inżynieryjnej

Z inicjatywy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, we współpracy programowej i przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, w dniach 12 i  13 czerwca br. w Gliwicach powołano do istnienia Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej oraz Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej.

Pierwszego dnia tj. 12 czerwca w Centrum Edukacji i Biznesu NOWE GLIWICE powołane zostało Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, które w założeniu ma reprezentować interesy i wyrażać potrzeby środowiska muzealnictwa technicznego oraz pełnić rolę zaplecza programowo-organizacyjnego dla Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej. Głównym celem jakie przed sobą stawia Stowarzyszenie to: rzecznictwo publiczne w sprawie muzeów technicznych, upowszechnianie wiedzy na temat obiektów sztuki inżynieryjnej, ich historii, wyposażenia
i funkcjonowania oraz promowanie standardów ochrony i opieki nad nimi.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej mogą być muzealnicy pracujący ww. muzeach, zaś członkami wspierającymi – m.in. muzea. Prezesem Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej został wybrany dr hab. Michał F. Woźniak prof. UMK – dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, zaś Wiceprezesem – Marek Golonka – dyrektor Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Dzień później, tj. 13 czerwca br. – również w Gliwicach – miała miejsce konferencja naukowa podczas której powołano do istnienia Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, czyli otwartą platformę współpracy, którą tworzyć mają muzea oraz inne instytucje kultury i podmioty programowo zajmujące się dziedzictwem technicznym i poprzemysłowym, zorganizowane w sieć (obejmującą swym zasięgiem wszystkie regiony kraju), w celu wypracowania i wdrożenia doktryny dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, jego ochrony, zarządzania, upowszechniania i promocji. Forum organizować będzie współpracę muzeów oraz administracji publicznych; w szczególności administracji samorządu terytorialnego, instytucji nauki i samorządów zawodowych, organizacji obywatelskich i osób fizycznych, zainteresowanych ustanowieniem w Polsce nowoczesnego i skutecznego systemu ochrony i opieki nad zabytkami oraz kształtowania kultury pamięci dotyczącej dziedzictwa sztuki inżynieryjnej.

Inicjatorzy powstania Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej zapraszają wszelkie podmioty związane z dziedzictwem technicznym do włączenia się w działalność Forum oraz do aktywnego uczestnictwa w pracach na rzecz podnoszenia wartości wspomnianego dziedzictwa. Dziękują również Partnerom, którzy wspomogli organizację konferencji w Gliwicach tj.: Urzędowi Miasta Gliwice, Muzeum w Gliwicach, Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Prace Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej stanowią integralną część Strategii Rozwoju Muzealnictwa opracowywanej przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz wpisują się w działalność Konferencji Muzeum i Samorządu Terytorialnego.

AKT POWOŁANIA FORUM DZIEDZICTWA SZTUKI INŻYNIERYJNEJ

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - 

WYDARZENIA W RAMACH STOWARZYSZENIA:

Skarby Szlaku TeH2O – to projekt edukacyjny dofinansowany przez Urząd Miasta Bydgoszczy zrealizowany przez Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej i Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Projekt turystyczno-edukacyjny z działaniem ukierunkowanym na dzieci i młodzież szkolną miał na celu  promocję Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O wśród najmłodszych mieszkańców Bydgoszczy. Do podstawowych założeń projektu zaliczono przekazanie informacji na temat wartości historycznej miasta, wzbudzenie zainteresowania Szlakiem, ukazanie go jako coś bliskiego i niezwykle wartościowego, mającego znamiona „małej ojczyzny” oraz promowanie atrakcji turystycznych, będących „na wyciągnięcie ręki”.

Seminarium w Krakowie

W dniach 23-25 listopada 2016 r. w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie odbyło się ogólnopolskie seminarium OCHRONA MUZEÓW TECHNIKI zorganizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie przy współudziale Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej i Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej .

II Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Dnia 14 grudnia 2016 r. w Zakładach H. Cegielskiego – Poznań S.A. zorganizowane zostało
II spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, w programie którego było zwiedzanie fabryki oraz następujące wystąpienia:

  • prof. dra hab. Bogumiły Rouby z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dot. wartościowania obiektów zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem zabytków techniki;
  • prof. dra hab. inż. Krzysztofa Wisłockiego z Politechniki Poznańskiej dot. kształcenia muzealników zajmujących się dziedzictwem technicznym;
  • Wiesława Kaczmarka, dyrektora Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy dot. problematyki finansowania muzeów przez organizatorów (konieczności określenia priorytetów w zakresie konserwacji zabytków);
  • Bartłomieja Bromberka z Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy, będące studium przypadku muzeum zorganizowanego i funkcjonującego w strukturach podmiotu gospodarczego.

IV SPOTKANIE FORUM DZIEDZICTWA SZTUKI INŻYNIERYJNEJ

Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Panem Władysławem Ortylem oraz we współpracy z Podkarpacką Konferencją Muzeum i Samorząd Terytorialny przygotowują IV spotkanie FORUM DZIEDZICTWA SZTUKI INŻYNIERYJNEJ poświęcone problematyce zarządzania dziedzictwem technicznym i poprzemysłowym oraz roli dziedzictwa Centralnego Okręgu Przemysłowego – w związku z obchodzoną w roku bieżącym 80. rocznicą jego powstania. Forum odbędzie się 28 czerwca 2017 roku w Rzeszowie.

Więcej informacji >>>

V SPOTKANIE FORUM DZIEDZICTWA SZTUKI INŻYNIERYJNEJ

Kolejne spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej poświęcone zostanie problematyce zarządczej, planistycznej i urbanistycznej rozwoju miasta w kontekście dziedzictwa sztuki inżynieryjnej oraz dyskusji o potencjale miastotwórczym tego typu dziedzictwa. Inspiracją do spotkania są zagadnienia poruszane na wystawie „Elektrownia Garbary. Dokument potencjalny” prezentowanej w Bramie Poznania. Spotkanie odbędzie się 11 września br. w Bramie Poznania.

Więcej informacji >>>

 

STOWARZYSZENIE MUZEÓW SZTUKI INŻYNIERYJNEJ / SMSI

 
Zarząd Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej
 
1.    Michał Franciszek Woźniak - Prezes Stowarzyszenia Muzeów Inżynieryjnych
2.    Marek Golonka - Wiceprezes
3.    Krystyna Patyk - Skarbnik
4.    Marcin Zdanowski - Sekretarz
4.    Paulina Kryg 
6.    Andrzej Wojciech Feliński
7.    Michał Górecki   
 
Komisja Rewizyjna
1.    Ewa Wyka - Przewodnicząca 
2.    Jan Maćkowiak
3.    Maciej Kułakowski
 
 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - 

 

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
ul. Gdańska 4
85-006 Bydgoszcz
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - 
 
 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - 
 
 
Nr konta bankowego:
Bank BGŻ 
nr: 77 1600 1462 1837 5008 0000 0001
 
Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData