kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum

Zostań certyfikowanym przewodnikiem po Exploseum

13.02.2018

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (MOB) oraz Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna (ByLOT) organizują kurs na Certyfikowanych Przewodników po Exploseum. Kurs odbędzie się w dniach 5 - 26 marca 2018 roku w Exploseum, przy ul. Alfreda Nobla w Bydgoszczy.
Exploseum to oddział Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, mieszczący się na terenie dawnej strefy produkcji nitrogliceryny niemieckiej fabryki materiałów wybuchowych DAG Bromberg, a przede wszystkim jedna z największych atrakcja turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego, wielokrotnie nagradzana w prestiżowych konkursach.

W takcie kursu przewidziane są interesujące zajęcia teoretyczne i praktyczne, w trakcie których będzie można poznać:
•    Historię Bydgoszczy przed, w trakcie i po II wojnie światowej,
•    Historię niezwykłej fabryki DAG Bromberg, z szczególnym uwzględnieniem historii materiałów wybuchowych i uzbrojenia, technologii produkcji nitrogliceryny, architektury przemysłowej i pracy przymusowej,
•    Praktyczne aspekty oprowadzania grupy zwiedzających po Exploseum,
•    Podstawy pierwszej pomocy.

Organizatorzy zapewniają wykwalifikowaną kadrę wykładowców, materiały dydaktyczne oraz miłą atmosferę.
Kurs zakończy się rozdaniem Certyfikatów upoważniających do bycia przewodnikiem Exploseum.

Terminy spotkań:
Zajęcia odbywają się w poniedziałki. Między zajęciami uwzględnia się przerwy (catering kawowy i lunchowy).
5 marca – 9.00 – 14.00
12 marca – 9.00 – 14.30
19 marca – 9.00 – 14.00
26 marca – 9.00 – 15.30

Uzyskanie certyfikatu:
Kurs kończy się dwuetapowym egzaminem:
1.    Testem wiedzy teoretycznej
2.    Samodzielnym oprowadzaniem

Warunki uczestnictwa:
Kandydat na przewodnika musi:
a)    mieć ukończone 18 lat,
b)    złożyć wypełniony kwestionariusz osobowy
c)    pomyślnie odbyć rozmowę kwalifikacyjną (na rozmowę zostaną zaproszone wybrane osoby)

Dokumenty należy do 22 lutego 2018 r. przesłać drogą elektroniczną na adres: natalia.szczerbinska@muzeum.bydgoszcz.pl  lub osobiście złożyć  w budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, przy ul. Mennica 6 w Bydgoszczy.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie 28 lutego-1 marca 2018 r. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.

 

 

REGULAMIN KURSU NA CERTYFIKOWANEGO PRZEWODNIKA PO EXPLOSEUM,

ODDZIALE MUZEUM OKRĘGOWEGO IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorami kursu dla kandydatów na certyfikowanych przewodników są: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (MOB) oraz Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna (ByLOT).
 2. Kurs odbędzie się w dniach 5 - 26 marca 2018 roku w Exploseum, oddziale Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, przy ul. Alfreda Nobla w Bydgoszczy.

§ 2  

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  1. ukończyła 18 lat
  2. złożyła poprawnie wypełniony kwestionariusz osobowy
  3. pomyślnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną (na rozmowę zostaną zaproszone wybrane przez Organizatora osoby)
 2. Kurs kierowany jest do:
  1. w pierwszej kolejności – osób powyżej 60 roku życia
  2. osób zainteresowanych historią Bydgoszczy i DAG Fabrik Bromberg
  3. osób chcących realizować się w roli Certyfikowanego Przewodnika po Exploseum
 3. Uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa w kursie.
 4. Dokumenty należy przesyłać do 22 lutego 2018 roku na adres e-mailowy: natalia.szczerbinska@muzeum.bydgoszcz.pl lub złożyć wydrukowane w budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, przy ul. Mennica 6 w Bydgoszczy.
 5. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 26 lutego – 2 marca 2018 roku. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.
 6. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej podany do wiadomości kandydata jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

§ 3  

ORGANIZACJA KURSU

 1. Kurs obejmuje ogółem 22 godziny wykładów i warsztatów, 6 godzin zajęć indywidualnych oraz 2 godziny dwuetapowego egzaminu kończącego. Trwa w dniach 5 - 26 marca 2018 roku.
 2. Wykłady i warsztaty odbywać się będą w poniedziałki od godziny 9.00
 3. Organizator zapewnia bezpłatne przerwy kawowe i obiadowe dla uczestników kursu.
 4. Organizator dostarcza uczestnikom materiały niezbędne do uczestniczenia w kursie.
 5. Liczba uczestników kursu jest ograniczona i nie może przekroczyć 15 osób.
 6. Przerwanie szkolenia może nastąpić w wyniku:
  1. rezygnacji uczestnika kursu
  2. nieprzestrzegania regulaminów przez uczestnika kursu
 7. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z kursu w trakcie jego trwania lub wykluczenia
  z udziału w kursie z winy uczestnika, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego
  w Bydgoszczy oraz Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych.

§ 4  

EGZAMIN

 1. Warunkiem niezbędnym do uzyskania przez kandydata certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu kończącego kurs.
 2. Egzamin jest dwuetapowy i obejmuje:
  1. część teoretyczną – test wiedzy, z którego trzeba uzyskać minimum 75% poprawnych odpowiedzi, aby przystąpić do drugiej części egzaminu.
  2. część praktyczną – samodzielne oprowadzenie grupy zwiedzających (pod nadzorem przewodnika-instruktora) po Exploseum, oddziale Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
 3. Egzamin teoretyczny odbędzie się 26 marca 2018 roku.
 4. Egzamin praktyczny odbędzie się po 26 marca w terminie indywidualnie uzgodnionym z uczestnikiem szkolenia.

§ 5  

UPRAWNIENIA

 1. Warunkiem uzyskania certyfikatu przewodnika po Exploseum, oddziale Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, jest obecność na min. 80 % wszystkich zajęć oraz zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego.
 2. Po zakończeniu kursu uczestnik otrzyma od Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy certyfikat przewodnika po Exploseum.
 3. Certyfikat uprawnia do przyjmowania zleceń od Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy na oprowadzanie zorganizowanych grup zwiedzających po Exploseum.
 4. Certyfikat ważny jest 3 lata od dnia jego otrzymania.

§ 6  

KIEROWNICTWO KURSU

 1. Kierownictwo kursu to wyznaczeni pracownicy Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej: historycy, muzealnicy, archiwiści, edukatorzy i przewodnicy, osoby biegłe w temacie, które zajmują się organizacją i prowadzeniem kursu.
 2. Do obowiązków kierownictwa należy:
  1. organizacja zajęć kursowych, tzn. wykładów i warsztatów
  2. rejestrowanie i ocena postępów uczestników kursu, wyników egzaminów i innych elementów składających się na kształt kursu
  3. prowadzenie dokumentacji szkolenia
 3. Do kompetencji kierownictwa kursu należy:
  1. ustalenie programu kursu
  2. dobór kadry wykładowców
  3. przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu kończącego kurs.

§ 7  

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Złożenie dokumentów wymaganych do uczestnictwa w kursie jest równoznaczne
  z akceptacją regulaminu.
 2. Kierownictwo kursu zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć zawartym
  w programie kursu.
 3. Program kursu oraz zasady egzaminu kończącego są integralną częścią regulaminu kursu.
 4. Podczas zajęć obowiązuje przestrzeganie Regulaminu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, w tym bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających. Nie zastosowanie się do tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z kursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i mieniu powstałe
  w trakcie kursu.
 6. Organizator ma prawo do wykluczenia z kursu uczestnika, który zakłóca jego przebieg lub zachowują się niestosownie.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących
  w miejscu odbywania się kursu.
 8. Uczestnictwo w kursie jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnie zgody na wykorzystywanie wizerunku uczestnika na potrzeby promocji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej „ByLOT” i udostępniania w sposób niekomercyjny na wszelkiego rodzaju nośnikach materialnych (cyfrowych, optycznych itp.) i niematerialnych (transmisja danych).
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 10. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
 11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora
 12. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie ogólne przepisy prawa.

ki, a przede wszystkim największa atrakcja turystyczna województwa kujawsko-pomorskiego, wielokrotnie nagradzana w prestiżowych konkursach.

Weź udział w naszym kursie i zostań przewodnikiem! Zapoznaj się z regulaminem.

 

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [TUTAJ]

 

 

 

 

 

 

 
Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData