kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Join us on:Muzeum


See also

exhibitions & events:


Usługi fotograficzne

Rozpoczęcie:2016-08-05
End:2025-01-30
Place:Muzeum

REGULAMIN PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 15 marca 2016 o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352). Informacja sektora publicznego, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej; została udostępniona w sposób inny niż wyżej określony i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat; będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone; została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego może być udostępniona na wniosek. Wniosek o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego wymaga:

 • wskazania informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
 • wskazania celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 • wskazania formy przygotowania informacji sektora publicznego a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazania formatu danych;
 • wskazania sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Wniosek o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego składa się w postaci papierowej albo elektronicznej (w celu ułatwienia dostępu do informacji sektora publicznego ustalony został wzór wniosku możliwy do pobrania).

Rozpatrzenie wniosku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  nie może być rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dostęp do informacji publicznej na podstawie art. 16 ustawy jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, w których podmiot zobowiązany do udzielenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego ponosi dodatkowe koszty w związku z przygotowaniem lub przekazaniem informacji wskazanych we wniosku (art. 17 oraz art. 18). Wówczas Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego (MOB) w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty. W związku z art. 6 ust. 4 pkt. 4) ustawy, prawo do ponownego wykorzystania podlega ograniczeniu w zakresie informacji, co do których nie została uregulowana kwestia przekazania praw autorskich majątkowych lub pokrewnych.

Opłaty, o których mowa poniżej podano w wartościach netto. Opłaty uiszcza się na konto lub w kasie MOB w wysokości określonej w informacji przekazanej wnioskodawcy zgodnie z Rozdziałem 4 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

 

 

Ustala się następujące opłaty za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego:

I.          Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego zgodnie z art. 17 ustawy

1.       Za udostępnienie informacji sektora publicznego zgromadzonych i przechowywanych w bazie muzeum

 

a)      dokument w formie papierowej wydruk/kopia (1 strona arkuszu A4) –1,00 zł/szt.

b)      dokument w formie kopii/reprodukcji cyfrowej na płycie CD/DVD –2,00 zł/szt.

c)      w formie nagrania dźwięku na płytę CD/DVD -  2,00 zł/sz.

d)      w formie odbitki fotograficznej z negatywu przechowywanego w archiwum Muzeum

 

FORMAT

KOSZT / szt.

9 x 13cm

1,00 zł/szt.

10 x 15cm

1,50 zł/szt.

13 x 18cm

2,00 zł/szt.

15 x 21cm

2,50 zł/szt.

18 x 24cm

5,00 zł/szt.

20 x 30cm

7,00 zł/szt.

30 x 40cm

12,00 zł/sz.

30 x 45cm

13,00 zł/szt.

 

e)      w formie skanu negatywu ze wstępną korekcją diapozytywu, negatywu barwnego lub czarno-białego z negatywu małoobrazkowego 135mm i typu 120mm wg rozdzielczości ( zapis na płycie CD/DVD):

 

Wielkość skanu pix

JPG

TIFF

 

135 mm

120mm/

6 x 6cm

120mm/

4,5 x 6cm

6 x 7cm

6 x 9cm

135 mm

120mm/

6 x 6cm

120mm/

4,5 x 6cm

6 x 7cm

6 x 9cm

1024 x 1536

1,00 zł/szt.

-

2,00 zł/szt.

1,00 zł/szt.

-

4,00 zł/szt.

2048 x 3090

1,50 zł/szt.

-

4,00 zł/szt.

2,00 zł/szt.

-

8,00 zł/szt.

4680 x 7058

4,00 zł/szt.

-

6,00 zł/szt.

5,00 zł/szt.

-

10,00 zł/szt.

1024 x 1024

-

2,00 zł/szt.

-

-

4,00 zł/szt.

-

2048 x 2048

-

4,00 zł/szt.

-

-

8,00 zł/szt.

-

4500 x 4500

-

6,00 zł/szt.

-

-

10,00 zł/szt.

-

 

2.       Za udostępnienie informacji sektora publicznego z uwzględnieniem kosztów przygotowania i przekazania:

 

a)      dokument w formie papierowej wydruk (1 strona arkuszu A4) –6,00 zł/szt.

b)      dokument/ reprodukcja wizerunku obiektów formie kopi cyfrowej na płycie CD/DVD 

·         przechowywane w bazie muzeum -10,00 zł/dok/rep + koszt jednorazowy za nośnik 2 zł/szt.

·         wykonanie nowej format JPG – 20,00 zł/dok/rep + koszt jednorazowy za nośnik 2 zł/szt.

·         wykonanie nowej format TIFF – 40,00 zł/dok/rep + koszt jednorazowy za nośnik 2 zł/szt.

c)      w formie nagrania dźwięku na płytę CD/DVD

·         przechowywane w bazie muzeum – 10 zł/nagranie + koszt jednorazowy za nośnik 2 zł/szt.

·         wykonanie nagrania – 40,00 zł/nagranie + koszt jednorazowy za nośnik 2 zł/szt.

d)      w formie odbitki fotograficznej z negatywu przechowywanego w archiwum Muzeum

 

FORMAT

KOSZT / szt.

9 x 13cm

21,00 zł/szt.

10 x 15cm

21,50 zł/szt.

13 x 18cm

22,00 zł/szt.

15 x 21cm

22,50 zł/szt.

18 x 24cm

25,00 zł/szt.

20 x 30cm

27,00 zł/szt.

30 x 40cm

32,00 zł/sz.

30 x 45cm

33,00 zł/szt.

 

e)      w formie skanu ze wstępną korekcją diapozytywu, negatywu barwnego lub czarno-białego z negatywu małoobrazkowego 135mm i typu 120mm wg rozdzielczości (zapis na płycie CD):

 

Wielkość skanu pix

JPG

TIFF

 

135 mm

120mm/

6 x 6cm

120mm/

4,5 x 6cm

6 x 7cm

6 x 9cm

135 mm

120mm/

6 x 6cm

120mm/

4,5 x 6cm

6 x 7cm

6 x 9cm

1024 x 1536

21,00 zł/szt.

-

22,00 zł/szt.

21,00 zł/szt.

-

24,00 zł/szt.

2048 x 3090

22,50 zł/szt.

-

24,00 zł/szt.

22,00 zł/szt.

-

28,00 zł/szt.

4680 x 7058

24,00 zł/szt.

-

26,00 zł/szt.

25,00 zł/szt.

-

30,00 zł/szt.

1024 x 1024

-

22,00 zł/szt.

-

-

24,00 zł/szt.

-

2048 x 2048

-

24,00 zł/szt.

-

-

28,00 zł/szt.

-

4500 x 4500

-

26,00 zł/szt.

-

-

30,00 zł/szt.

-

 

f)       Wykonanie diapozytywu barwnego wyłącznie na indywidualne zamówienie, płatne na podstawie Faktury VAT według obowiązujących cen materiałów i usług + koszty pracy wynikające z pkt.2 g
   

g)      w sposób inny niż określone w pkt. 2 a-f, 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę koniecznej pracy pracownika muzeum

 

II.       Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego zgodnie z art. 18 ustawy

 

1.       Za udostępnienie informacji sektora publicznego zgromadzonych i przechowywanych w bazie muzeum:

 

a)      dokument w formie papierowej wydruk (1 strona arkuszu A4) –6,00 zł/szt.

b)      dokument/ reprodukcja wizerunku obiektu w formie kopi cyfrowej na płycie CD/DVD - 5 zł/dok/rep + koszt jednorazowy za nośnik 2 zł/szt.

c)      w formie nagrania dźwięku na płytę CD/DVD - 5 zł/nagranie + koszt jednorazowy za nośnik 2 zł/szt.

d)      w formie odbitki fotograficznej z negatywu przechowywanego w archiwum Muzeum

 

FORMAT

KOSZT / szt.

9 x 13cm

6,00 zł/szt.

10 x 15cm

6,50 zł/szt.

13 x 18cm

7,00 zł/szt.

15 x 21cm

7,50 zł/szt.

18 x 24cm

10,00 zł/szt.

20 x 30cm

12,00 zł/szt.

30 x 40cm

17,00 zł/sz.

 

e)      w formie skanu ze wstępną korekcją diapozytywu, negatywu barwnego lub czarno-białego z negatywu małoobrazkowego 135mm i typu 120mm wg rozdzielczości:

 

Wielkość skanu pix

JPG

TIFF

 

135 mm

120mm/

6 x 6cm

120mm/

4,5 x 6cm

6 x 7cm

6 x 9cm

135 mm

120mm/

6 x 6cm

120mm/

4,5 x 6cm

6 x 7cm

6 x 9cm

1024 x 1536

6,00 zł/szt.

-

7,00 zł/szt.

6,00 zł/szt.

-

9,00 zł/szt.

2048 x 3090

7,50 zł/szt.

-

9,00 zł/szt.

7,00 zł/szt.

-

13,00 zł/szt.

4680 x 7058

9,00 zł/szt.

-

11,00 zł/szt.

10,00 zł/szt.

-

15,00 zł/szt.

1024 x 1024

-

7,00 zł/szt.

-

-

9,00 zł/szt.

-

2048 x 2048

-

9,00 zł/szt.

-

-

13,00 zł/szt.

-

4500 x 4500

-

11,00 zł/szt.

-

-

15,00 zł/szt.

-

 

2.       Za udostępnienie informacji sektora publicznego z uwzględnieniem kosztów gromadzenia, produkowania, reprodukowania, rozpowszechniania, ochrony i ustalenia praw:

 

a)      dokument w formie papierowej wydruk (1 strona arkuszu A4) –10 zł/szt.

b)      dokument/ reprodukcja wizerunku obiektu w formie kopi cyfrowej na płycie CD/DVD

·         w formacie JPG – 25 zł/dok/rep + koszt jednorazowy za nośnik 2 zł/szt.

·         w formacie TIFF – 45 zł dok/rep. + koszt jednorazowy za nośnik 2zł/szt.

c)      w formie nagrania dźwięku na płytę CD/DVD

·         gromadzone, wymagające reprodukowania – 15 zł/nagranie + koszt jednorazowy za nośnik 2 zł/szt.

·         wykonanie nagrania – 45,00 zł/nagranie + koszt jednorazowy za nośnik 2 zł/szt.

d)      w formie odbitki fotograficznej z negatywu przechowywanego w archiwum Muzeum

 

FORMAT

KOSZT / szt.

9 x 13cm

26,00 zł/szt.

10 x 15cm

26,50 zł/szt.

13 x 18cm

27,00 zł/szt.

15 x 21cm

27,50 zł/szt.

18 x 24cm

30,00 zł/szt.

20 x 30cm

32,00 zł/szt.

30 x 45cm

38,00 zł/sz.

 

e)      w formie skanu ze wstępną korekcją diapozytywu, negatywu barwnego lub czarno-białego z negatywu małoobrazkowego 135mmi typu 120mm wg rozdzielczości:

 

Wielkość skanu pix

JPG

TIFF

 

135 mm

120mm/

6 x 6cm

120mm/

4,5 x 6cm

6 x 7cm

6 x 9cm

135 mm

120mm/

6 x 6cm

120mm/

4,5 x 6cm

6 x 7cm

6 x 9cm

1024 x 1536

26,00 zł/szt.

-

27,00 zł/szt.

26,00 zł/szt.

-

29,00 zł/szt.

2048 x 3090

27,50 zł/szt.

-

29,00 zł/szt.

27,00 zł/szt.

-

33,00 zł/szt.

4680 x 7058

29,00 zł/szt.

-

31,00 zł/szt.

30,00 zł/szt.

-

35,00 zł/szt.

1024 x 1024

-

27,00 zł/szt.

-

-

29,00 zł/szt.

-

2048 x 2048

-

29,00 zł/szt.

-

-

33,00 zł/szt.

-

4500 x 4500

-

31,00 zł/szt.

-

-

35,00 zł/szt.

-

 

f)       wykonanie diapozytywu barwnego wyłącznie na indywidualne zamówienie, płatne na podstawie Faktury VAT według obowiązujących cen materiałów i usług + koszty pracy wynikające z pkt.2 g

g)      w sposób inny niż określone w pkt. 2 a-f, 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę koniecznej pracy pracownika muzeum

 

Podane ceny są cenami netto. Podatek VAT zostanie naliczony według aktualnie obowiązującej stawki.

 

Wnioski należy składać:

 • pisemnie/ listownie - Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz
 • pisemnie/ osobiście – Sekretariat Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Grodzka 7-11, 85-109 Bydgoszcz
 • mailowo - Sekretariat Muzeum, tel. 52 58 59 966, sekretariat[at]muzeum.bydgoszcz.pl

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

REGULATIONS REGARDING RE-USE OF PUBLIC SECTOR INFORMATION

Principles for access to public information are governed by the Act of 15 March 2016 on re-use of public sector information (Journal of Laws of 2016 item 352). Public sector information which has not been made available in the Public Information Bulletin, has been made available in a different manner than the above-mentioned manner and no terms and conditions for re-use or a charge for re-use have been defined or there has been no information on the lack of such terms and conditions or charges, will be used on different terms and conditions than the terms and conditions which have been specified for this information; public sector information which has been made available or forwarded on the basis of other acts defining principles for and a manner of access to it may be made available upon request. The request for re-use of public sector information requires:

 • indication of public sector information which will be re-used and, if it has already been made available or forwarded, indication of terms and conditions on which it will be re-used and a source which has made it available or which has forwarded it,
 • indication of a purpose of its re-use (a commercial or non-commercial purpose of a research, scientific or educational nature), including determination of a type of a business activity, in which public sector information will be re-used, in particular indication of goods, products or services,
 • indication of a form of public sector information preparation and, in the case of an electronic form, indication of a data format, and
 • indication of a manner of forwarding public sector information, provided that it has not been made available or forwarded in another way, or indication of a manner of access to information gathered in the ICT system for a shorter period than 12 months.

The request for re-use of public sector information must be submitted in a written or electronic form (a downloadable request specimen has been created in order to facilitate access to public sector information).

Consideration of the request for re-use of public sector information takes place not later than within 14 days from the day of submitting the request. Should the request for re-use of public sector information be not considered within 14 days, an entity which is obliged to make it available notifies within this time limit of reasons for a delay and a time limit in which it will make information available, not later, however, than 2 months from the day of submitting the request.

Under Article 16 of the Act, access to public information is free of charge, except for a situation where an entity obliged to give its consent on re-use of public sector information bears additional costs in relation to preparation or forwarding of information indicated in the request (Article 17 and Article 18). In such a situation Muzem Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego (MOB) notifies a requester of a charge amount within 14 days from the day of submitting the request. In relation to Article 6 section 4(4) of the Act, the right to re-use is subject to a limitation regarding information in the case of which an issue relating to transfer of author's economic rights or related rights has not been regulated.

The charges referred to below have been presented in net values. The charges are made to the MOB's bank account or in the checkout in an amount defined in information forwarded to a requester in accordance with Chapter 4 of the Act on re-use of public sector information.

 

 

The following charges for re-use of public sector information have been established:

I.          Re-use of public sector information in accordance with Article 17 of the Act

1.       For making available public sector information gathered and stored in the museum's database

 

a)      document in a paper form printout/copy (1 A4-size page) – PLN 1.00/per page

b)      document in a form of a copy/digital reproduction on CD/DVD – PLN 2.00/per page

c)      in a form of sound recording on CD/DVD – PLN 2.00/per page

d)      in a form of a print from a negative stored in the museum's archives

 

SIZE

COST / per page

9 x 13 cm

PLN 1.00/per page

10 x 15 cm

PLN 1.50/per page

13 x 18 cm

PLN 2.00/per page

15 x 21 cm

PLN 2.50/per page

18 x 24 cm

PLN 5.00/per page

20 x 30 cm

PLN 7.00/per page

30 x 40 cm

PLN 12.00/per page

30 x 45 cm

PLN 13.00/per page

 

e)      in a form of a scanned negative with an initial correction of a slide, colourful or black and white negative from a small-picture negative 135 mm and 120 mm according to resolution (recording on CD/DVD):

 

Size of a scanned document in pixels

JPG

TIFF

 

135 mm

120 mm

6 x 6 cm

120 mm/

4.5 x 6 cm

6 x 7 cm

6 x 9 cm

135 mm

120 mm/

6 x 6 cm

120 mm/

4.5 x 6 cm

6 x 7 cm

6 x 9 cm

1024 x 1536

PLN 1.00/per page

-

PLN 2.00/per page

PLN 1.00/per page

-

PLN 4.00/per page

2048 x 3090

PLN 1.50/per page

-

PLN 4.00/per page

PLN 2.00/per page

-

PLN 8.00/per page

4680 x 7058

PLN 4.00/per page

-

PLN 6.00/per page

PLN 5.00/per page

-

PLN 10.00/per page

1024 x 1024

-

PLN 2.00/per page

-

-

PLN 4.00/per page

-

2048 x 2048

-

PLN 4.00/per page

-

-

PLN 8.00/per page

-

4500 x 4500

-

PLN 6.00/per page

-

-

PLN 10.00/per page

-

 

2.       For making public sector information available, including costs of preparation and forwarding:

 

a)      document in a paper form printout (1 A4-size page) – PLN 6.00/per page

b)      document / reproduction of an object image in a form of a digital copy on CD/DVD

·         storage in the museum's database – PLN 10.00/document/reproduction + one-time cost for a carrier PLN 2/per document/reproduction

·         new document/reproduction in a JPG format – PLN 20.00/document/reproduction + one-time cost for a carrier PLN 2/per document/reproduction

·         new document/reproduction in a TIFF format – PLN 40.00/document/reproduction + one-time cost for a carrier PLN 2/per document/reproduction

c)      in a form of sound recording on CD/DVD

·         storage in the museum's database – PLN 10.00/recording + one-time cost for a carrier PLN 2/per document/reproduction

·         sound recording – PLN 40.00/sound recording + one-time cost for a carrier PLN 2/per document/reproduction

d)      in a form of a print from a negative stored in the museum's archives

 

SIZE

COST / per page

9 x 13 cm

PLN 21.00/per page

10 x 15 cm

PLN 21.50/per page

13 x 18 cm

PLN 22.00/per page

15 x 21 cm

PLN 22.50/per page

18 x 24 cm

PLN 25.00/per page

20 x 30 cm

PLN 27.00/per page

30 x 40 cm

PLN 32.00/per page

30 x 45 cm

PLN 33.00/per page

 

e)      in a form of a scanned document with an initial correction of a slide, colourful or black and white negative from a small-picture negative 135 mm and 120 mm according to resolution (recording on CD/DVD):

 

Size of a scanned document in pixels

JPG

TIFF

 

135 mm

120 mm/

6 x 6 cm

120 mm/

4.5 x 6 cm

6 x 7 cm

6 x 9 cm

135 mm

120 mm/

6 x 6 cm

120 mm/

4.5 x 6 cm

6 x 7 cm

6 x 9 cm

1024 x 1536

PLN 21.00/per page

-

PLN 22.00/per page

PLN 21.00/per page

-

PLN 24.00/per page

2048 x 3090

PLN 22.50/per page

-

PLN 24.00/per page

PLN 22.00/per page

-

PLN 28.00/per page

4680 x 7058

PLN 24.00/per page

-

PLN 26.00/per page

PLN 25.00/per page

-

PLN 30.00/per page

1024 x 1024

-

PLN 22.00/per page

-

-

PLN 24.00/per page

-

2048 x 2048

-

PLN 24.00/per page

-

-

PLN 28.00/per page

-

4500 x 4500

-

PLN 26.00/per page

-

-

PLN 30.00/per page

-

 

f)       Preparation of a colourful slide exclusively on individual request, payable on the basis of a VAT invoice according to applicable prices of materials and services + labour costs pursuant to item 2 g
 

g)      in a different manner than the manner set forth in item 2 a–f, PLN 20.00 for each commenced hour of necessary work of the museum's employee

 

II.       Re-use of public sector information in accordance with Article 18 of the Act

 

1.       For making available public sector information gathered and stored in the museum's database:

 

a)      document in a paper form printout (1 A4-size page) – PLN 6.00/per page

b)      document/reproduction of an object image in a form of a digital copy on CD/DVD – PLN 5/document/reproduction + one-time cost for a carrier PLN 2/per document/reproduction

c)      in a form of sound recording on CD/DVD – PLN 5/sound recording + one-time cost for a carrier PLN 2/per document/reproduction

d)      in a form of a print from a negative stored in the museum's archives

 

SIZE

COST / per page

9 x 13 cm

PLN 6.00/per page

10 x 15 cm

PLN 6.50/per page

13 x 18 cm

PLN 7.00/per page

15 x 21 cm

PLN 7.50/per page

18 x 24 cm

PLN 10.00/per page

20 x 30 cm

PLN 12.00/per page

30 x 40 cm

PLN 17.00/per page

 

e)      in a form of a scanned document with an initial correction of a slide, colourful or black and white negative from a small-picture negative 135 mm and 120 mm according to resolution:

 

Size of a scanned document in pixels

JPG

TIFF

 

135 mm

120 mm/

6 x 6 cm

120 mm/

4.5 x 6 cm

6 x 7 cm

6 x 9 cm

135 mm

120 mm/

6 x 6 cm

120 mm/

4.5 x 6 cm

6 x 7 cm

6 x 9 cm

1024 x 1536

PLN 6.00/per page

-

PLN 7.00/per page

PLN 6.00/per page

-

PLN 9.00/per page

2048 x 3090

PLN 7.50/per page

-

PLN 9.00/per page

PLN 7.00/per page

-

PLN 13.00/per page

4680 x 7058

PLN 9.00/per page

-

PLN 11.00/per page

PLN 10.00/per page

-

PLN 15.00/per page

1024 x 1024

-

PLN 7.00/per page

-

-

PLN 9.00/per page

-

2048 x 2048

-

PLN 9.00/per page

-

-

PLN 13.00/per page

-

4500 x 4500

-

PLN 11.00/per page

-

-

PLN 15.00/per page

-

 

2.       For making public sector information available, including costs of gathering, production, reproduction, distribution, protection and establishment of rights:

 

a)      document in a paper form printout (1 A4-size page) – PLN 10.00/per page

b)      document / reproduction of an object image in a form of a digital copy on CD/DVD

·         in a JPG format – PLN 25/document/reproduction + one-time cost for a carrier PLN 2/per document/reproduction

·         in a TIFF format – PLN 45/document/reproduction + one-time cost for a carrier PLN 2/per document/reproduction

c)      in a form of sound recording on CD/DVD

·         gathered information or information which requires reproduction – PLN 15/recording + one-time cost for a carrier PLN 2/per document/reproduction

·         sound recording – PLN 45.00/sound recording + one-time cost for a carrier PLN 2/per document/reproduction

d)      in a form of a print from a negative stored in the museum's archives

 

SIZE

COST / per page

9 x 13 cm

PLN 26.00/per page

10 x 15 cm

PLN 26.50/per page

13 x 18 cm

PLN 27.00/per page

15 x 21 cm

PLN 27.50/per page

18 x 24 cm

PLN 30.00/per page

20 x 30 cm

PLN 32.00/per page

30 x 45 cm

PLN 38.00/per page

 

e)      in a form of a scanned document with an initial correction of a slide, colourful or black and white negative from a small-picture negative 135 mm and 120 mm according to resolution:

 

Size of a scanned document in pixels

JPG

TIFF

 

135 mm

120 mm/

6 x 6 cm

120 mm/

4.5 x 6 cm

6 x 7 cm

6 x 9 cm

135 mm

120 mm/

6 x 6 cm

120 mm/

4.5 x 6 cm

6 x 7 cm

6 x 9 cm

1024 x 1536

PLN 26.00/per page

-

PLN 27.00/per page

PLN 26.00/per page

-

PLN 29.00/per page

2048 x 3090

PLN 27.50/per page

-

PLN 29.00/per page

PLN 27.00/per page

-

PLN 33.00/per page

4680 x 7058

PLN 29.00/per page

-

PLN 31.00/per page

PLN 30.00/per page

-

PLN 35.00/per page

1024 x 1024

-

PLN 27.00/per page

-

-

PLN 29.00/per page

-

2048 x 2048

-

PLN 29.00/per page

-

-

PLN 33.00/per page

-

4500 x 4500

-

PLN 31.00/per page

-

-

PLN 35.00/per page

-

 

f)       preparation of a colourful slide exclusively on individual request, payable on the basis of a VAT invoice according to applicable prices of materials and services + labour costs pursuant to item 2 g

g)      in a different manner than the manner set forth in item 2 a–f, PLN 20.00 for each commenced hour of necessary work of the museum's employee

 

The prices given are net prices. VAT tax will be calculated in accordance with a currently applicable rate.

 

The requests must be submitted:

 • in writing/by letter to Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego in Bydgoszcz, ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz
 • in writing/in person to the Secretariat of Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego in Bydgoszcz, ul. Grodzka 7-11, 85-109 Bydgoszcz
 • by email to the Secretariat of the museum, tel. 52 58 59 966, sekretariat[at]muzeum.bydgoszcz.pl

 

 

 : kliknij
     


Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData