kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Zostań certyfikowanym przewodnikiem po Exploseum. Zapisz się na nasz kurs!

 

Exploseum to oddział Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, mieszczący się na terenie strefy produkcji nitrogliceryny dawnej, niemieckiej fabryki materiałów wybuchodzych DAG Bromberg, a przede wszystkim największa atrakcja turystyczna województwa kujawsko-pomorskiego, wielokrotnie nagradzana w prestiżowych konkursach.

Weź udział w naszym kursie i zostań przewodnikiem! Zapoznaj się z regulaminem.

 

 

REGULAMIN KURSU NA CERTYFIKOWANEGO PRZEWODNIKA PO EXPLOSEUM,

ODDZIALE MUZEUM OKRĘGOWEGO IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Organizatorami kursu dla kandydatów na certyfikowanych przewodników są: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (MOB) oraz Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna (ByLOT).

2.      Kurs odbędzie się w dniach 5 - 26 marca 2018 roku w Exploseum, oddziale Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, przy ul. Alfreda Nobla w Bydgoszczy.

 

§ 2  

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.       Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:

a.      ukończyła 18 lat

b.      złożyła poprawnie wypełniony kwestionariusz osobowy

c.       pomyślnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną (na rozmowę zostaną zaproszone wybrane przez Organizatora osoby)

2.       Kurs kierowany jest do:

a.      w pierwszej kolejności – osób powyżej 60 roku życia

b.      osób zainteresowanych historią Bydgoszczy i DAG Fabrik Bromberg

c.       osób chcących realizować się w roli Certyfikowanego Przewodnika po Exploseum

3.       Uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa w kursie.

4.  Dokumenty należy przesyłać do 22 lutego 2018 roku na adres e-mailowy: natalia.szczerbinska@muzeum.bydgoszcz.pl lub złożyć wydrukowane w budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, przy ul. Mennica 6 w Bydgoszczy.

5.       Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 26 lutego – 2 marca 2018 roku. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.

6.       Wynik rozmowy kwalifikacyjnej podany do wiadomości kandydata jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

 

§ 3  

ORGANIZACJA KURSU

1.       Kurs obejmuje ogółem 22 godziny wykładów i warsztatów, 6 godzin zajęć indywidualnych oraz 2 godziny dwuetapowego egzaminu kończącego. Trwa w dniach 5 - 26 marca 2018 roku.

2.       Wykłady i warsztaty odbywać się będą w poniedziałki od godziny 9.00

3.       Organizator (ByLOT) zapewnia bezpłatne przerwy kawowe i lunchowe dla uczestników kursu.

4.       Organizatorzy dostarczą uczestnikom materiały niezbędne do uczestniczenia w kursie: MOB materiały merytoryczne, ByLOT piśmiennicze.

5.       Liczba uczestników kursu jest ograniczona i nie może przekroczyć 15 osób.

6.       Przerwanie szkolenia może nastąpić w wyniku:

a.      rezygnacji uczestnika kursu

b.      nieprzestrzegania regulaminów przez uczestnika kursu

7.       W przypadku rezygnacji przez uczestnika z kursu w trakcie jego trwania lub wykluczenia
z udziału w kursie z winy uczestnika, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy oraz Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych.

 

§ 4  

EGZAMIN

1.       Warunkiem niezbędnym do uzyskania przez kandydata certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu kończącego kurs.

2.       Egzamin jest dwuetapowy i obejmuje:

a.      część teoretyczną – test wiedzy, z którego trzeba uzyskać minimum 75% poprawnych odpowiedzi, aby przystąpić do drugiej części egzaminu.

b.      część praktyczną – samodzielne oprowadzenie grupy zwiedzających (pod nadzorem przewodnika-instruktora) po Exploseum, oddziale Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

3.       Egzamin teoretyczny odbędzie się 26 marca 2018 roku.

4.       Egzamin praktyczny odbędzie się po 26 marca w terminie indywidualnie uzgodnionym z uczestnikiem szkolenia.

 

§ 5  

UPRAWNIENIA

1.       Warunkiem uzyskania certyfikatu przewodnika po Exploseum, oddziale Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, jest obecność na min. 80 % wszystkich zajęć oraz zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego.

2.       Po zakończeniu kursu uczestnik otrzyma od Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy certyfikat przewodnika po Exploseum.

3.       Certyfikat uprawnia do przyjmowania zleceń od Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy na oprowadzanie zorganizowanych grup zwiedzających po Exploseum.

4.       Certyfikat ważny jest 3 lata od dnia jego otrzymania.


§ 6  

KIEROWNICTWO KURSU

1.       Kierownictwo kursu to wyznaczeni pracownicy Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej: historycy, muzealnicy, archiwiści, edukatorzy i przewodnicy, osoby biegłe w temacie, które zajmują się organizacją i prowadzeniem kursu.

2.       Do obowiązków kierownictwa należy:

a.      organizacja zajęć kursowych, tzn. wykładów i warsztatów

b.      rejestrowanie i ocena postępów uczestników kursu, wyników egzaminów i innych elementów składających się na kształt kursu

c.       prowadzenie dokumentacji szkolenia

3.       Do kompetencji kierownictwa kursu należy:

a.      ustalenie programu kursu

b.      dobór kadry wykładowców

c.       przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu kończącego kurs.

 

§ 7  

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1.       Złożenie dokumentów wymaganych do uczestnictwa w kursie jest równoznaczne
z akceptacją regulaminu.

2.       Kierownictwo kursu zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć zawartym
w programie kursu.

3.       Program kursu oraz zasady egzaminu kończącego są integralną częścią regulaminu kursu.

4.       Podczas zajęć obowiązuje przestrzeganie Regulaminu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, w tym bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających. Nie zastosowanie się do tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z kursu.

5.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i mieniu powstałe
w trakcie kursu.

6.       Organizator ma prawo do wykluczenia z kursu uczestnika, który zakłóca jego przebieg lub zachowuje się niestosownie.

7.       Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących
w miejscu odbywania się kursu.

8.       Uczestnictwo w kursie jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnie zgody na wykorzystywanie wizerunku uczestnika na potrzeby promocji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej „ByLOT” i udostępniania w sposób niekomercyjny na wszelkiego rodzaju nośnikach materialnych (cyfrowych, optycznych itp.) i niematerialnych (transmisja danych).

9.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

10.   W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

11.   Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora

 

12.   W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie ogólne przepisy prawa.

 

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [TUTAJ]

 

 

 

Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData