kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum


Polecamy

wystawy i wydarzenia:

Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej i Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej

FORUM DZIEDZICTWA SZTUKI INŻYNIERYJNEJ / FDSI

Z inicjatywy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie i Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, we współpracy programowej i przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 18 listopada 2015 w Łodzi (w Centralnym Muzeum Włókiennictwa) odbyło się seminarium programowe przygotowujące uruchomienie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej.

FDSI - CO TO JEST?

Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej to otwarta platforma współpracy, którą w zamierzeniu tworzyć będą muzea oraz inne instytucje kultury i podmioty programowo zajmujące się dziedzictwem technicznym i poprzemysłowym, zorganizowane w sieć (obejmującą swym zasięgiem wszystkie regiony kraju), w celu wypracowania i wdrożenia doktryny dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, jego ochrony, zarządzania, upowszechniania i promocji.

ZAŁOŻENIA

Głównym zadaniem Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej  jest  sformułowanie – dostosowanej do misji i zadań muzeów – polskiej doktryny dziedzictwa sztuki inżynieryjnej obejmującej wypracowanie – w ramach Strategii Rozwoju Muzealnictwa – standardów opieki nad zabytkami sztuki inżynieryjnej oraz promocji wzorców kultury pamięci odnoszącej się do tego rodzaju dziedzictwa, w tym działalności upowszechnieniowej. Forum będzie organizować współpracę muzeów oraz administracji publicznych; w szczególności administracji samorządu terytorialnego,  instytucji nauki i samorządów zawodowych, organizacji obywatelskich i osób fizycznych, zainteresowanych ustanowieniem w Polsce nowoczesnego i skutecznego systemu ochrony i opieki nad zabytkami oraz kształtowania kultury pamięci dotyczącej dziedzictwa sztuki inżynieryjnej.

CELE

1. Wypracowanie polskiej doktryny dziedzictwa sztuki inżynieryjnej – dostosowanej do misji i zadań muzeów – obejmującej zarówno problematykę związaną z określeniem zakresu owego dziedzictwa, jak i zagadnienia dotyczące jego ochrony i konserwacji oraz formy i zakresu jego udostępniania oraz promocji.

2. Udział w inicjowaniu i tworzeniu instrumentów prawnych ochrony dziedzictwa sztuki inżynieryjnej dostosowanych do realiów opieki na tym dziedzictwem.

3. Pełnienie roli głosu doradczego i opiniotwórczego dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie postępowania z obiektami techniki.

4. Dzielenie się doświadczeniami w zakresie ochrony i konserwacji dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, a także zarządzania nim. Wymiana dobrych praktyk związanych z: budowaniem oferty (m.in. udostępnianie, edukacja, wystawiennictwo, działalność naukowa), sieciowaniem usług i dystrybucją dziedzictwa sztuki inżynieryjnej; powiązanych z turystyką kulturową / industrialną np. tworzenie turystycznych szlaków dziedzictwa.  

5. Standaryzacja działań z zakresu:  organizacji pracy, budowania oferty, obsługi publiczności i dystrybucji (m.in. standardy dostępności, tworzenia treści, jakości obsługi klienta, promocji) oraz tworzenie i wdrażanie programów szkoleniowych niezbędnych do osiągnięcia wypracowanych standardów.

DZIAŁANIA

1. Podjęcie działań (m.in. rzeczniczych, edukacyjnych i promocyjnych) zmierzających do podniesienia znaczenia dziedzictwa sztuki inżynieryjnej w społeczeństwie, poczynając od środowiska muzealników, poprzez członków samorządów terytorialnych i organizatorów, na miłośnikach kultury i turystyki kończąc. Forum winno stać się instytucją rzecznictwa publicznego na rzecz dziedzictwa sztuki inżynieryjnej.

Przykłady dziedzictwa materialnego sztuki inżynieryjnej, jako świadkowie historii i miejsca pamięci działalności współczesnego człowieka, będące punktem wyjścia do opowieści
o życiu ludzi (dziedzictwo niematerialne), stanowią znaczącą część naszej kultury, naszego dziedzictwa i tożsamości. Bez nich nasza historia będzie niepełna, stąd tak ważne jest zajmowanie się tym dziedzictwem, konsekwentne podnoszenie jego znaczenia a, w rezultacie, wytworzenie swoistej mody na nie.

2. Podjęcie działań zmierzających do wykształcenia konserwatorów sztuki inżynieryjnej, których brak  w polskim systemie ochrony dziedzictwa.

3. Wypracowanie wspólnych zasad teoretycznych konserwacji wszelkich obiektów sztuki inżynieryjnej znajdujących się w muzeach o różnych profilach działalności (w odniesieniu do obiektów w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu).

4. Wspieranie tworzenia wyspecjalizowanych dla danych grup zabytków pracowni konserwatorskich przy muzeach regionalnych.

5. Współpraca w zakresie kształcenia i prowadzenia praktyk zawodowych konserwatorów obiektów sztuki inżynieryjnej.

6. Identyfikacja dziedzictwa sztuki inżynieryjnej o ponadregionalnym znaczeniu i podjęcie działań zmierzających do jego zachowania oraz udzielanie wsparcia podmiotom podejmującym się ratowania dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, w tym z zakresu konserwacji, rewitalizacji i renowacji obiektów (poprzemysłowych) sztuki inżynieryjnej.

Elementem niezbędnym przy realizacji tego celu jest rozwój już istniejącej i podjęcie nowej współpracy muzeów i podmiotów zarządzających dziedzictwem sztuki inżynieryjnej
z samorządem terytorialnym, w czym pomóc może Konferencja Muzeum i Samorząd Terytorialny, będąca stałym forum współpracy muzeów i jednostek samorządu terytorialnego.

7. Podejmowanie działań edukacyjnych przybliżających społeczeństwu dziedzictwo sztuki inżynieryjnej zarówno materialne, jak i niematerialne – związane zarazem  z aspektem społecznym (tradycje, zwyczaje i rytuały pracownicze), jak i zawodowym (wiedza technologiczna, „know how” związane z produkcją i zarządzaniem). Praca na rzecz zwiększenia roli muzeów dziedzictwa sztuki inżynieryjnej w kształtowaniu kulturalnym i historycznym społeczeństwa. Szczególnym elementem dziedzictwa niematerialnego jest wiedza reprezentantów tzw. „wymierających zawodów”, którą należy udokumentować i zachować dla następnych pokoleń.

8. Tworzenie wspólnych projektów: naukowych, wystawienniczych, edukacyjnych i promocyjnych o charakterze lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.

Prace Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej stanowią integralną część Strategii Rozwoju Muzealnictwa opracowywanej przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz wpisują się w działalność Konferencji Muzeum i Samorządu Terytorialnego.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - 

Powołanie Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej i Forum Dziedzictwa Sztuki inżynieryjnej

Z inicjatywy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, we współpracy programowej i przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, w dniach 12 i  13 czerwca br. w Gliwicach powołano do istnienia Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej oraz Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej.

Pierwszego dnia tj. 12 czerwca w Centrum Edukacji i Biznesu NOWE GLIWICE powołane zostało Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, które w założeniu ma reprezentować interesy i wyrażać potrzeby środowiska muzealnictwa technicznego oraz pełnić rolę zaplecza programowo-organizacyjnego dla Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej. Głównym celem jakie przed sobą stawia Stowarzyszenie to: rzecznictwo publiczne w sprawie muzeów technicznych, upowszechnianie wiedzy na temat obiektów sztuki inżynieryjnej, ich historii, wyposażenia
i funkcjonowania oraz promowanie standardów ochrony i opieki nad nimi.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej mogą być muzealnicy pracujący ww. muzeach, zaś członkami wspierającymi – m.in. muzea. Prezesem Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej został wybrany dr hab. Michał F. Woźniak prof. UMK – dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, zaś Wiceprezesem – Marek Golonka – dyrektor Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Dzień później, tj. 13 czerwca br. – również w Gliwicach – miała miejsce konferencja naukowa podczas której powołano do istnienia Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, czyli otwartą platformę współpracy, którą tworzyć mają muzea oraz inne instytucje kultury i podmioty programowo zajmujące się dziedzictwem technicznym i poprzemysłowym, zorganizowane w sieć (obejmującą swym zasięgiem wszystkie regiony kraju), w celu wypracowania i wdrożenia doktryny dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, jego ochrony, zarządzania, upowszechniania i promocji. Forum organizować będzie współpracę muzeów oraz administracji publicznych; w szczególności administracji samorządu terytorialnego, instytucji nauki i samorządów zawodowych, organizacji obywatelskich i osób fizycznych, zainteresowanych ustanowieniem w Polsce nowoczesnego i skutecznego systemu ochrony i opieki nad zabytkami oraz kształtowania kultury pamięci dotyczącej dziedzictwa sztuki inżynieryjnej.

Inicjatorzy powstania Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej zapraszają wszelkie podmioty związane z dziedzictwem technicznym do włączenia się w działalność Forum oraz do aktywnego uczestnictwa w pracach na rzecz podnoszenia wartości wspomnianego dziedzictwa. Dziękują również Partnerom, którzy wspomogli organizację konferencji w Gliwicach tj.: Urzędowi Miasta Gliwice, Muzeum w Gliwicach, Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Prace Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej stanowią integralną część Strategii Rozwoju Muzealnictwa opracowywanej przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz wpisują się w działalność Konferencji Muzeum i Samorządu Terytorialnego.

AKT POWOŁANIA FORUM DZIEDZICTWA SZTUKI INŻYNIERYJNEJ

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - 

WYDARZENIA W RAMACH STOWARZYSZENIA:

Skarby Szlaku TeH2O – to projekt edukacyjny dofinansowany przez Urząd Miasta Bydgoszczy zrealizowany przez Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej i Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Projekt turystyczno-edukacyjny z działaniem ukierunkowanym na dzieci i młodzież szkolną miał na celu  promocję Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O wśród najmłodszych mieszkańców Bydgoszczy. Do podstawowych założeń projektu zaliczono przekazanie informacji na temat wartości historycznej miasta, wzbudzenie zainteresowania Szlakiem, ukazanie go jako coś bliskiego i niezwykle wartościowego, mającego znamiona „małej ojczyzny” oraz promowanie atrakcji turystycznych, będących „na wyciągnięcie ręki”.

Seminarium w Krakowie

W dniach 23-25 listopada 2016 r. w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie odbyło się ogólnopolskie seminarium OCHRONA MUZEÓW TECHNIKI zorganizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie przy współudziale Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej i Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej .

II Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Dnia 14 grudnia 2016 r. w Zakładach H. Cegielskiego – Poznań S.A. zorganizowane zostało
II spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, w programie którego było zwiedzanie fabryki oraz następujące wystąpienia:

 • prof. dra hab. Bogumiły Rouby z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dot. wartościowania obiektów zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem zabytków techniki;
 • prof. dra hab. inż. Krzysztofa Wisłockiego z Politechniki Poznańskiej dot. kształcenia muzealników zajmujących się dziedzictwem technicznym;
 • Wiesława Kaczmarka, dyrektora Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy dot. problematyki finansowania muzeów przez organizatorów (konieczności określenia priorytetów w zakresie konserwacji zabytków);
 • Bartłomieja Bromberka z Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy, będące studium przypadku muzeum zorganizowanego i funkcjonującego w strukturach podmiotu gospodarczego.

III Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

W dniu 21 kwietnia 2017 r. na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej odbyło się otwarte Seminarium Wydziałowe, na którym przedstawiono 2 referaty. Pierwszy referat pod tytułem „Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę” wygłosił prof. dr hab. Bolesław Orłowski, pracownik Instytutu Historii Nauki PAN, wykładowca m.in. Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Warszawskiej, członek zarządu Międzynarodowego komitetu Historii Techniki (ICOHTEC), autor wielu monografii, m.in. Powszechnej Historii Techniki i Historii Techniki Polskiej. Prof. Orłowski zaprezentował i omówił problemy występujące przy tworzeniu swojego najnowszego 4-tomowego dzieła: Słownika biograficznego polskich oraz związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki.
Drugi referat pod tytułem: „Metoda TECHNITAS wartościowania dziedzictwa kulturowego techniki” przedstawił dr inż. Waldemar J. Affelt z Politechniki Gdańskiej (wcześniej także Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), absolwent studiów specjalistycznych we Włoszech, USA, Anglii i Austrii, wieloletni członek Głównej Komisji Konserwatorskiej przy Konserwatorze Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Po wysłuchaniu referatów odbyła się dyskusja, w której uczestniczyli przedstawiciele kilku ośrodków naukowych, w tym Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Morskiego i innych.

IV SPOTKANIE FORUM DZIEDZICTWA SZTUKI INŻYNIERYJNEJ

Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Panem Władysławem Ortylem oraz we współpracy z Podkarpacką Konferencją Muzeum i Samorząd Terytorialny przygotowują IV spotkanie FORUM DZIEDZICTWA SZTUKI INŻYNIERYJNEJ poświęcone problematyce zarządzania dziedzictwem technicznym i poprzemysłowym oraz roli dziedzictwa Centralnego Okręgu Przemysłowego – w związku z obchodzoną w roku bieżącym 80. rocznicą jego powstania. Forum odbędzie się 28 czerwca 2017 roku w Rzeszowie.

Więcej informacji >>>

V SPOTKANIE FORUM DZIEDZICTWA SZTUKI INŻYNIERYJNEJ

Kolejne spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej poświęcone zostanie problematyce zarządczej, planistycznej i urbanistycznej rozwoju miasta w kontekście dziedzictwa sztuki inżynieryjnej oraz dyskusji o potencjale miastotwórczym tego typu dziedzictwa. Inspiracją do spotkania są zagadnienia poruszane na wystawie „Elektrownia Garbary. Dokument potencjalny” prezentowanej w Bramie Poznania. Spotkanie odbędzie się 11 września br. w Bramie Poznania.

Więcej informacji >>>

VI SPOTKANIE FORUM DZIEDZICTWA SZTUKI INŻYNIERYJNEJ

Pierwsze spotkanie Forum w 2018 r. odbędzie się 23 kwietnia w Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie i poświęcone zostanie problematyce edukacji w zakresie dziedzictwa technicznego prowadzonej przede wszystkim przez muzea i centra nauki, a w szczególności  zagadnieniom: relacji szkoła-muzeum (partnerzy czy konkurencja ?), wymiany doświadczeń nauczycieli i edukatorów muzealnych nt. współpracy muzeów ze szkołami, nowym strategiom organizacji programów współpracy muzeów i szkół, roli dziedzictwa technicznego w „edukacji przez całe życie” oraz budowaniu współpracy z lokalnymi społecznościami wokół muzeów techniki i dziedzictwa technicznego.

Więcej informacji >>>

VII spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej pt. „Zarządzanie szlakami dziedzictwa technicznego – problemy i wyzwania”

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy wraz ze Stowarzyszeniem Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów organizuje VII spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej pt. „Zarządzanie szlakami dziedzictwa technicznego – problemy i wyzwania”. Spotkanie odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2018 roku. Zapraszamy do rejestracji.

Więcej informacji >>>

 

VIII SPOTKANIE FORUM DZIEDZICTWA SZTUKI INŻYNIERYJNEJ PT. „MIASTOTWÓRCZA ROLA DZIEDZICTWA SZTUKI INŻYNIERYJNEJ – STUDIUM ZABRZA”

14-15 listopada 2018 r., Zabrze
 
Stowarzyszeniem Muzeów Sztuki Inżynieryjnej wraz z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zaprasza na VIII Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej poświęcone problematyce miastotwórczej roli dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, podczas którego zaprezentowane zostaną wybrane przykłady realizacji zmian funkcji i ponownego wykorzystania dziedzictwa przemysłowego. Uczestnicy 2-dniowego spotkania zapoznają się z dokonaniami Muzeum Górnictwa Węglowego i Szybu Maciej, zarówno w formie referatowej jak i wizyt studyjnych oraz będą uczestniczyć w panelu dyskusyjnym z zaproszonymi ekspertami.
Gościem specjalnym VIII Spotkania Forum, który wygłosi wystąpienie otwierające pt. Przemysłowy sztafaż, będzie reporter, fotograf i autor książek p. Filip Springer.
VIII Spotkanie Forum realizowane jest w ramach inicjatywy Dziedzictwo i Rozwój – Stała Konferencja Muzeów i Samorządu Terytorialnego, zaś Partnerami wydarzenia są: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Genius Loci.
 Spotkanie odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2018 roku. Zapraszamy do rejestracji.

Więcej informacji >>>

 

STOWARZYSZENIE MUZEÓW SZTUKI INŻYNIERYJNEJ / SMSI

 

 
Zarząd Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej
 
1.    Michał Franciszek Woźniak - Prezes Stowarzyszenia Muzeów Inżynieryjnych
2.    Marek Golonka - Wiceprezes
3.    Krystyna Patyk - Skarbnik
4.    Marcin Zdanowski - Sekretarz
4.    Paulina Kryg 
6.    Andrzej Wojciech Feliński
7.    Michał Górecki   
 
Komisja Rewizyjna
1.    Ewa Wyka - Przewodnicząca 
2.    Jan Maćkowiak
3.    Maciej Kułakowski
 
 
 
Klauzula informacyjna RODO
 1. Administratorem danych osobowych Członków jest Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej z siedzibą przy ul. Gdańskiej 4, 85-006 Bydgoszcz. Ze Stowarzyszeniem można się skontaktować poprzez adres e-mail: smsi@muzeum.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 2. Dane osobowe Członków będą przetwarzane w celach statutowych związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), traktujący o sytuacji w której przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 4. Dane osobowe Członków będą przechowywanie do czasu ustania członkostwa. Dane osobowe Członków założycieli Stowarzyszenia będą przechowywanie do czasu zakończenia działalności Stowarzyszenia.
 5. Każdej osobie przysługuje prawo do: dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 6. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem.
 7. Każdej osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi członkostwo w Stowarzyszeniu.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - 

 

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
ul. Gdańska 4
85-006 Bydgoszcz
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - 
 
 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - 
 
 
Nr konta bankowego:
Bank BGŻ 
nr: 77 1600 1462 1837 5008 0000 0001
 
Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData