kontrast:   czcionka: A A+ Muzeum bez barier
PL  EN

Odwiedź nas na:Muzeum

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Śladami Leona Wyczółkowskiego trwa!

21.11.2016

Inspiracją dla wielu prac Leona Wyczółkowskiego była fascynacja wodą. Podczas pobytu na Ukrainie artysta łączył motyw pejzażu wodnego z pracą rybaków brodzących, zarzucających sieci, malowanych pojedynczo i parami. Innym razem przedstawiał szeroką równinę z rozlewiskiem rzeki, ograniczoną ścianą lasu na horyzoncie lub malował miasto widziane z wysokiego rzecznego brzegu.

Wielokrotnie przywoływał w swoich obrazach Wisłę. Artysta planował namalować wielki „Cykl Wisły”, ukazując jej bieg od Krakowa po Gdańsk. Wspominał: „Wisła niczym : domy, lasy, góry, doliny. Na kilkanaście metrów”.

Wycieczki wzdłuż Wisły dostarczały malarzowi wielu inspiracji. Malował panoramiczne widoki miast ujmowane od strony wody oraz wijącą się niczym wstęga samą królową polskich rzek. W 1920 roku wykonał pastel Wisła z powiewającym sztandarem. To bydgoski obraz o charakterze patriotyczno-symbolicznym, manifestuje radość artysty i Polaków po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Jego szczególny emocjonalny związek z Wisłą znalazł wyraz w dwustronnym Autoportrecie na tle Wisły.

 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego

pt. Śladami Leona Wyczółkowskiego – motyw rzeki twórczości artysty

 

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób nie zajmujących się zawodowo fotografią.

 

 1. W konkursie brak ograniczeń wiekowych, przy czym uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych:

 

 1. do 16 lat
 2. powyżej 16 lat

 

 1. Tematyka zdjęć musi być związana z tytułem konkursu, czyli z twórczością Leona Wyczółkowskiego – przykłady prac artysty podejmującychmotyw rzeki podane są na stronie internetowej www.muzeum.bydgoszcz.pl i www.wyczolkowski.pl

 

 1. Autor zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi max. 5 prac o wymiarach min. 15 x 21 cm i mak. 30 x 40 cm.

 

 1. Wszystkie zdjęcia powinny zawierać następujące dane: kolejne numery prac wraz z tytułami, imię i nazwisko autora wpisane na odwrocie zdjęcia ołówkiem.

 

 1. Do prac należy załączyć wypełniony drukowanymi literami i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Muzeum www.muzeum.bydgoszcz.pl i www.wyczolkowski.pl

 

 1. Komplet materiałów należy przesyłać w terminie do 15 grudnia 2016 r. drogą pocztową na adres:

 

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz

z dopiskiem: Konkurs

 

 1. Nie dopuszcza się zgłaszania prac drogą elektroniczną.

 

 1. Przekazanie prac wraz z formularzem zgłoszeniowym jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz przekazaniem wszelkich praw autorskich do zdjęć na dostępnych polach eksploatacji.

 

 1. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.

 

 1. Nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni pisemnie o terminie otwarcia wystawy i wręczenia nagród w terminie do 31 grudnia 2016 r.

 

 1. Lista nagrodzonych osób będzie dostępna na stronie internetowej Muzeum  

www.muzeum.bydgoszcz.pl.

 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych prac na wystawie oraz w publikacjach związanych z konkursem.

 

Część konkursowa:

 

 1. Wszystkie prace biorą udział w konkursie na równych zasadach.

 

 1.  Przyznane zostaną następujące nagrody:

 

            Nagroda Marszałka Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

      Piotra Całbeckiego

 

            Nagroda Prezydenta Bydgoszczy

           Rafała Bruskiego

 

            Nagroda Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

            Mikołaja Bogdanowicza

 

oraz nagrody Organizatora konkursu w grupach wiekowych:

 

     pierwsza nagroda – 600,00 zł

     druga nagroda – 500,00 zł 

     trzecia nagroda – 400,00 zł

 

Przewidziano również po 3 wyróżnienia w grupach wiekowych.

 

 1. Prace nagrodzone w konkursie przechodzą na własność Organizatora.

                                 

Wystawa pokonkursowa

 

 1. Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród nastąpi w I kwartale 2017 roku w Spichrzach nad Brdą przy ul. Grodzkiej 7/11.

 

Postanowienia ogólne:

 

 1. Zgłoszenie prac do etapu eliminacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

 

 1. Autor wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczanie jego zdjęć pochodzących z ekspozycji w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu.

 

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac przekazanych do ekspozycji, wynikłe wskutek działania osób trzecich.

 

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

 

 1. Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa

oraz katalog wystawy.

 

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U., Nr 133, poz. 833, z późn. zm.) Organizator informuje, iż:

 

 1. administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 4,

 

 1. dane osobowe uczestników konkursu wykorzystywane i przetwarzane będą przez organizatora w celu organizacji i promocji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. Śladami Leona Wyczółkowskiego – motyw rzeki w twórczości artysty i nie będą udostępniane innym podmiotom,

 

 1. uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

 

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Uwaga: Za osoby poniżej 18 roku życia formularz i zgody podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Formularz konkursowy >> pobierz [PDF]

 

Przykłady prac Leona Wyczółkowskiego podejmujących tematykę rzeki. PDF[700KB]

 


 

 
Polecamy

wystawy i wydarzenia:
Designed: Jimpenny / Programmed: FreshData